logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15383. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2024 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Pablo Vicente Escribá Ruiz amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Biologia, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor Pablo Vicente Escribá Ruiz pel període comprès entre el 16 de gener i el 6 de desembre de 2024.De conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, si la docència queda coberta, d’acord amb les limitacions que estableix l’article 8.3, paràgraf segon, del Reial decret 898/1988, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari («Les llicències per períodes superiors a un any o les successives que, sumades a les ja obtingudes durant els cinc darrers anys, superin el dit període, no donaran lloc al reconeixement de cap retribució. Per a aquest còmput no es tindran en compte les llicències que no excedeixin els dos mesos»).

Aquest professor gaudirà de la llicència a Laminar Pharma (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerenta de la Universitat.