logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15381. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2024 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Ana Belén Uceda Mayo amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Química, s’atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudanta Ana Belén Uceda Mayo pel període comprès entre el 8 de gener i el 17 de setembre de 2024.

Les retribucions que percebrà l’ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquesta ajudanta gaudirà de la llicència al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Química i Sra. Gerenta de la Universitat.