logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15378. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de febrer de 2024 per la qual es nomena secretària de la Facultat de Psicologia la professora Maria Balle Cabot.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen als articles 49.3 i 53.2 i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 15132/2023, de 15 de novembre, nomèn secretària de la Facultat de Psicologia la professora Maria Balle Cabot, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. degà de la Facultat de Psicologia i Sra. Gerenta de la Universitat.