logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15373. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2024 per la qual es nomena professor emèrit propi el senyor Gabriel Antoni Horrach Sastre.

L’article 81 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), l’article 9 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 95 dels Estatuts preveuen que les universitats poden nomenar professors emèrits entre professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.

Per la seva banda, l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears, permet la contractació d’emèrits propis entre el personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears que es jubila.

Aquest Rectorat ha atès les disposicions normatives indicades als paràgrafs anteriors en vista de la proposta que li ha fet el Consell de Direcció a petició del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 50.1 i 2 de la LOSU i l’article 38.1.j) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, resolc de nomenar professor emèrit propi d'aquesta universitat el senyor Gabriel Antoni Horrach Sastre, amb els drets i deures que li atorga la normativa vigent, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2024-25.

D’acord amb les previsions de l’article 2 de l’Acord normatiu 11038/2014, la durada del contracte serà d’un any, renovable anualment fins a arribar a un màxim de tres anys. La renovació es farà a petició de la persona interessada (efectuada mitjançant sol·licitud adreçada al Servei de Recursos Humans abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què acabi el contracte en vigor) i haurà de tenir el vistiplau del departament i l’aprovació del Consell de Govern.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció i Sra. Gerenta de la Universitat.