logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15371. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2024 per la qual es renova el nomenament com a professor emèrit propi del senyor Francesc Sastre Albertí.

L’article 81 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), l’article 9 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 95 dels Estatuts preveuen que les universitats poden nomenar professors emèrits entre professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.

Per la seva banda, l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears, permet la contractació d’emèrits propis entre el personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears que es jubila. I a l’article 2 preveu que la durada del contracte serà d’un any, renovable anualment fins a arribar a un màxim de tres anys. La renovació s’ha de fer a petició de la persona interessada (mitjançant sol·licitud adreçada al Servei de Recursos Humans abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què acabi el contracte en vigor) i ha de tenir el vistiplau del departament i l’aprovació del Consell de Govern.

Aquest Rectorat ha atès les disposicions normatives indicades als paràgrafs anteriors en vista de la proposta que li ha fet el Consell de Direcció a petició del Departament d’Economia Aplicada.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 50.1 i 2 de la LOSU i l’article 38.1.j) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, resolc de renovar el nomenament com a professor emèrit propi d’aquesta universitat (segon any) del senyor Francesc Sastre Albertí, amb els drets i deures que li atorga la normativa vigent, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2024-25.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerenta de la Universitat.