logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15366. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2024 per la qual es nomena professor emèrit d’aquesta universitat el senyor Federico F. Garau Sobrino.

Aquest Rectorat ha atès el que disposen l’article 81 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), l’article 9 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, i el que preveu l’article 95 dels Estatuts d’aquesta universitat en vista de la proposta del Consell de Direcció –feta a petició del Departament de Dret Públic.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 50.1 i 2 de la LOSU i l’article 38.1.j) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, resolc de nomenar professor emèrit d'aquesta universitat el senyor Federico F. Garau Sobrino, amb els drets i deures que li atorga la normativa vigent, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2024-25.

D’acord amb les previsions de l’article 95.3 dels Estatuts d’aquesta universitat, la durada del contracte serà de tres anys no renovables. Així mateix, les retribucions que percebrà el professor emèrit seran les establertes a l’article 10.2) de l’Acord normatiu 11032/2014, de 13 de juny, pel qual es modifica l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Dret Públic i Sra. Gerenta de la Universitat.