logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2024
Consell de Govern

15353. ACORD NORMATIU del dia 21 de febrer de 2024 pel qual s’aprova el calendari per a l’any acadèmic 2024-25.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 24.2.36 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau, màster i doctorat per a l’any acadèmic 2024-25.

Calendari per a l’any acadèmic 2024-25

 1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2024-25.
 2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2025.
 3. Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster, el calendari s’iniciarà el 9 de setembre de 2024 i finalitzarà a l'inici de l'any acadèmic 2025-26, excepte per a aquelles activitats acadèmiques que estiguin autoritzades a realitzar-se amb posterioritat. Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de doctor, el calendari s’iniciarà l’1 d'octubre de 2024 i finalitzarà a l'inici de l'any acadèmic 2025-26, excepte per a aquelles activitats que estiguin autoritzades a realitzar-se amb posterioritat.
 4. Per als estudis de grau:
  1. El període lectiu del primer semestre, que inclou la impartició de la docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà del 9 de setembre de 2024 al 23 de gener de 2025.
  2. El període lectiu del segon semestre, que inclou la impartició de la docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà del 10 de febrer al 16 de juny de 2025.
  3. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions complementàries durant un màxim de deu dies hàbils, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius, al final del període lectiu de cada semestre.
  4. Els terminis per publicar les qualificacions de l’avaluació contínua prèviament al període d’avaluació complementària del primer i del segon semestre seran fixats pels centres fins a cinc dies hàbils abans de la data de l'avaluació complementària.
  5. Els terminis per publicar les qualificacions prèviament al període d’avaluació extraordinària del primer i del segon semestre seran fixats pels centres fins a cinc dies hàbils abans de la data de l'avaluació extraordinària.
  6. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions extraordinàries entre el 31 de gener i el 7 de febrer de 2025 per a les assignatures de primer semestre, i entre el 25 de juny i el 7 de juliol de 2025 per a les de segon semestre, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius.
  7. Els centres han de tenir en compte, a l’hora d’establir les dates d’avaluació, la concurrència de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat, tant pel que fa als edificis més afectats per l’ocupació d’espais com pel que fa al professorat que intervé a les proves.
  8. Els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions definitives i signades de les assignatures del primer semestre i del segon semestre seran, respectivament, el 18 de febrer i el 15 de juliol de 2025.
  9. Les defenses orals dels treballs de fi de grau seran fixades pels centres respectant en qualsevol cas el termini de tancament d’actes. A proposta dels centres, es podrà fixar un segon període de defensa del treball de fi de grau i també de qualificacions de les pràctiques externes. El termini de lliurament d’actes d’aquest segon període serà el 30 de setembre de 2025.
 5. Per als estudis de màster, les direccions dels màsters han de comunicar al CEP la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius, i els períodes d’avaluació complementària i d’avaluació extraordinària, per a la seva aprovació i publicació. Aquests períodes han de respectar les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent. En tot cas, el termini per tancar les actes d'assignatures de primer semestre acaba el dia 31 de març de 2025, i per a les assignatures de segon semestre i anuals, el dia 25 de juliol de 2025, a excepció de les actes del treball de fi de màster i de les pràctiques externes, que es podran tancar fins al 7 d’octubre de 2025. Els mesos de setembre i octubre de 2025, fins al termini de tancament d'actes abans esmentat, seran hàbils perquè es qualifiquin les pràctiques externes i els alumnes puguin presentar i defensar els treballs de fi de màster.
 6. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va del 17 al 27 d’abril de 2025, també inclosos.
 7. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències que hi estan situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 25 de novembre de 2024.
 8. Els centres responsables dels estudis no podran programar activitats d’avaluació presencials els dies designats com a festius a les localitats de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, encara que estiguin inclosos en els períodes d’avaluació prevists.

Disposicions addicionals

Primera. Aprovació del calendari acadèmic dels centres

La Comissió Acadèmica aprovarà el calendari dels centres amb antelació de temps suficient per organitzar els horaris dels respectius estudis, els espais i les tasques administratives que se’n deriven.

Segona. Autorització

En casos excepcionals i per raons justificades, el Consell de Direcció podrà autoritzar una modificació del calendari acadèmic dels centres, a proposta del centre pertinent.

Tercera. Data de finalització de l’any acadèmic a efectes de jubilació del professorat

A efectes de jubilació del professorat, la data de finalització de l’any acadèmic 2024-25 serà el 30 de setembre de 2025.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot