logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 08 de març de 2024
Consell de Govern

15350. ACORD NORMATIU del dia 21 de febrer de 2024 pel qual es regulen les estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència a la Universitat de les Illes Balears.

La recerca, la innovació i la transferència són activitats exclusivament humanes i, com a tals, impliquen una dimensió social. Els grups de recerca són estructures previstes a la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), i recollides als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que faciliten l'exercici del dret i el deure del personal docent i investigador d’investigar i innovar. En aquest context, i alineant-nos amb els objectius del Pla estratègic de la UIB per al període 2023-2027, ens comprometem a avançar cap a una Universitat més preparada i capaç de fer aportacions al progrés de la societat mitjançant la promoció de l'equilibri de gènere i la igualtat d'oportunitats, juntament amb altres mesures estratègiques que enriqueixen la nostra excel·lència científica i responsabilitat social. En aquest sentit, és competència de la Comissió d’Investigació proposar les característiques mínimes definidores dels grups de recerca, així com mantenir actualitzat el catàleg de grups de recerca, que en la data d'aprovació d'aquesta normativa conté més de cent cinquanta grups reconeguts.

Atesa la importància dels grups de recerca en la millora dels processos d’R+D+I, és singularment estratègic disposar d’una normativa que en promogui el desplegament i ordeni el potencial investigador institucional a través de l’organització topològica i disciplinària del mapa de capacitats d'investigació, d'innovació i de transferència de la UIB. L’establiment de diversos nivells d’agrupació del personal investigador permet plantejar mecanismes més precisos de dotació basal de recursos humans, econòmics i materials. A més de les implicacions estructuradores i facilitadores de finançament per a l’activitat investigadora que té, el catàleg de grups i unitats de recerca, innovació i transferència esdevé un aparador privilegiat a través del qual projectar la recerca, la innovació i la transferència al nostre entorn socioeconòmic.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat d’aprovar la normativa que regula les estructures d'organització de la recerca, la innovació i la transferència a la Universitat de les Illes Balears en el sentit que s’indica tot seguit.

Article 1. Objecte

 1. Aquesta normativa té per objectiu reconèixer, impulsar, visibilitzar i regular les múltiples formes en què el personal investigador de la UIB s’organitza i s’agrupa per desenvolupar de manera coordinada l'activitat investigadora, innovadora i de transferència que li és pròpia.
 2. Sens perjudici de la lliure investigació individual, les estructures que regula aquesta normativa són les responsables d'organitzar i desenvolupar la recerca, la innovació i la transferència. Atès que ja existeixen les corresponents regulacions suprauniversitària, estatutària i específica sobre els departaments i els instituts universitaris de recerca, aquesta normativa no té per objecte regular aquests òrgans.

Article 2. Definició

 1. Les estructures de recerca, innovació i transferència es defineixen com a agrupacions estables d'investigadors amb capacitat plena per desenvolupar coordinadament l'activitat investigadora, innovadora i de transferència, amb objectius comuns, infraestructures i recursos compartits, i aspiració a generar coordinadament resultats (publicacions, patents, programari, projectes, contractes, etc.). Les estructures de recerca, innovació i transferència desenvolupen la seva activitat al voltant d'una o més línies de recerca, d'acord amb un pla de treball a curt, mitjà o llarg termini.
 2. L'agrupació d'investigadors regulada per aquesta normativa és lliure i voluntària.

Article 3. Tipologia de personal en les estructures d'R+D+I

Les estructures d'R+D+I seran formades per personal d’algun d’aquests tipus: investigadors coordinadors, investigadors consolidats, investigadors, investigadors en formació, col·laboradors, tècnics de suport experimental i tècnics gestors de projectes.

Article 4. Investigador coordinador

 1. Són investigadors coordinadors (ICOOR) els investigadors que poden actuar com a representants i coordinadors d'estructures d'R+D+I.
 2. Els ICOOR han de complir els requisits següents:
  1. Estar en possessió del títol de doctor amb una antiguitat mínima de cinc anys.
  2. Tenir una vinculació laboral o funcionarial permanent, amb atribucions investigadores i a temps complet, amb la UIB o els seus instituts de recerca.
  3. Disposar de dos trams d’investigació o transferència reconeguts, un dels quals amb data d’efectes en els darrers vuit anys, o bé disposar de quatre o més trams d’investigació o transferència reconeguts.
   Els ítems b) i c) poden suplir-se amb un contracte a temps complet d'investigador distingit (article 23 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació –LCTI–), de professor distingit (article 84 de la LOSU), d’accés de personal investigador doctor (article 22 de l’LCTI) o equivalent (per exemple, contractats en el marc de convocatòries de recursos humans d'excel·lència com les ERC Grants, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Marie Curie Fellowships, etc.) amb la UIB o els seus instituts universitaris de recerca. Correspon a la Comissió d'Investigació determinar l'equivalència de contractes als efectes d'aquest paràgraf.
   No habilita per poder actuar com a ICOOR la condició de professor associat o de professor emèrit.
   L'incompliment d’algun dels requisits comportarà la baixa d’ofici com a ICOOR i, si escau, s'haurà de modificar la composició de l’estructura corresponent.
 3. Un ICOOR pot actuar d'investigador principal, com a màxim, d’un grup consolidat d'R+D+I i una unitat d'R+D+I, definits a l’article 11. Els ICOOR tenen com a grup principal el grup consolidat de què són investigadors principals, i com a unitat principal, la unitat a la qual pertany el grup principal, si escau.
 4. Els ICOOR poden pertànyer a múltiples estructures d'R+D+I en la condició d'investigador consolidat.

Article 5. Investigador consolidat

 1. Els investigadors consolidats (ICON) desenvolupen la seva activitat investigadora, innovadora i de transferència en àmbits relacionats amb les línies de recerca de l’estructura.
 2. Els ICON han de complir els requisits següents:
  1. Estar en possessió del títol de doctor.
  2. Tenir amb la UIB o els seus instituts de recerca una vinculació a temps complet, laboral o funcionarial, amb atribucions investigadores, amb un període de vigència mínim de dos anys. Els professors emèrits poden actuar com a ICON durant la fase de contracte.
  3. Disposar almenys d’un tram d'investigació o transferència reconegut. Aquest requisit pot suplir-se amb un contracte a temps complet d'investigador distingit (article 23 de l’LCTI), de professor distingit (article 84 de la LOSU), de professor ajudant doctor (article 78 de la LOSU), d’accés de personal investigador doctor (article 22 de l’LCTI) o equivalent amb la UIB o els seus instituts universitaris de recerca.
 3. Els ICON poden pertànyer a múltiples grups consolidats i unitats d'R+D+I. No obstant això, als efectes de constitució i composició mínima, hauran de definir el seu grup consolidat principal, que determinarà, si escau, la seva unitat principal com aquella que el grup consolidat ha contribuït a constituir.

Article 6. Investigador

 1. Els membres investigadors (INV) d'una estructura d'R+D+I desenvolupen la seva activitat investigadora, innovadora i de transferència en àmbits relacionats amb les línies de recerca de l'estructura.
 2. Els INV han de tenir el grau de doctor i alguna de les següents relacions laborals o estatutàries amb la UIB o els seus instituts de recerca mixts:
  1. Relació permanent a temps complet. La condició de professor associat no permet complir aquest requisit, excepte la de professor associat de Ciències de la Salut.
  2. Contracte a temps complet d’activitats cientificotècniques (article 23 bis de l’LCTI) o contracte a temps complet de durada determinada, segons el que disposa la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i aquells que resultin necessaris per executar programes de caràcter temporal el finançament dels quals provingui de fons de la Unió Europea.
 3. Els INV poden pertànyer a múltiples grups consolidats i unitats de recerca i innovació.

Article 7. Investigador en formació

 1. Els membres investigadors en formació (MIF) participen eventualment en l’activitat científica de l'estructura i són personal investigador en formació d'acord amb els requisits establerts a l'article 21 de l’LCTI i el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF).
 2. Els MIF poden pertànyer a múltiples estructures d'R+D+I.

Article 8. Col·laborador

 1. Els membres col·laboradors (MC) participen eventualment en l’activitat científica de l'estructura.
 2. Poden ser de tres tipus:
  1. Personal amb vinculació contractual o funcionarial amb la UIB o els seus instituts de recerca que, per raons d'incompatibilitats, no correspon a cap de les tipologies anteriors.
  2. Investigadors col·laboradors de la UIB (ICUIB).
  3. Personal sense vinculació laboral o funcionarial amb la UIB o els seus instituts de recerca.
 3. A efectes de gestió i acreditació de pertinença, el personal col·laborador serà gestionat pel propi grup o unitat.

Article 9. Personal tècnic de suport experimental

 1. El personat tècnic de suport experimental (PTSE) és personal amb vinculació laboral o funcionarial amb la UIB o els seus instituts que exerceix tasques de suport experimental a línies de recerca, gestiona laboratoris de recerca i innovació, realitza experiments, tasques computacionals i recull evidències empíriques per a la recerca i tasques pròpies de la innovació.
 2. S'exclou d'aquest col·lectiu el personal tècnic adscrit a l'Àrea de Suport Experimental i Serveis Cientificotècnics, excepte els tècnics de suport a línies de recerca estratègiques.

Article 10. Personal tècnic gestor de projectes

El personal tècnic gestor de projectes (PTGP) és personal amb vinculació laboral o funcionarial amb la UIB, incloent-hi els seus instituts de recerca, que, des de les pròpies estructures d'R+D+I, exerceix tasques de suport administratiu i de gestió logística de l'activitat de l’estructura, en estreta col·laboració amb l’Àrea d’Investigació.

Article 11. Modalitats d’estructures genèriques d'R+D+I

 1. A més dels departaments i instituts universitaris de recerca, que es regulen per la seva pròpia normativa, com l'Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol, que regula els instituts universitaris de recerca a la UIB, aquesta normativa preveu tres categories d'estructures genèriques d'agrupació de personal investigador a la UIB:
  1. Grups d'R+D+I
  2. Grups d'R+D+I consolidats
  3. Unitats d'R+D+I
 2. Una persona pot actuar com a investigador principal en una única estructura de recerca, innovació i transferència. No obstant això, és possible actuar com a investigador principal en un grup d’R+D+I consolidat i en la unitat d’R+D+I a la qual pertany.

Article 12. Estructura d’un grup d'R+D+I

 1. Un grup d'R+D+I està format per un conjunt investigadors que duu a terme recerca, innovació i desenvolupament de manera conjunta i coordinada.
 2. La composició mínima d'un grup d'R+D+I és de tres persones d'entre les tipologies indicades a l'article 3. El grup d'R+D+I ha de tenir un investigador principal, que ha de ser ICOOR, ICON o INV. En cas de ser un INV, aquest haurà de tenir vinculació permanent amb la UIB o els seus instituts de recerca.
 3. La pertinença a grups d'R+D+I regulats per aquest article no genera incompatibilitats de composició en la resta d'estructures regulades en aquesta normativa.
 4. La Comissió d’Investigació pot establir criteris de categorització d'aquests grups per reconèixer categories específiques com, per exemple, grups emergents liderats per doctors recents.

Article 13. Estructura d’un grup d'R+D+I consolidat

 1. Un grup de recerca i innovació consolidat ha d'estar format per:
  1. Un investigador coordinador, que hi actuarà d'investigador principal. Els grups consolidats amb sis o més membres ICOOR i ICON poden disposar de dos investigadors principals. Les dones ICON amb un tram d'investigació o transferència reconegut vigent o expirat amb no més de dos anys d'antiguitat poden actuar com a investigadora principal de grup d'R+D+I consolidat.
  2. Un mínim de quatre investigadors consolidats. Almenys tres d'aquests membres han de tenir definit el grup consolidat com a grup principal.
 2. Un terç (arrodonit a la baixa) dels ICOOR i ICON del grup ha de complir alguna de les condicions següents:
  1. Formar part o haver format part de l'equip investigador o de treball ­–o figura d'oficialitat equivalent­– d'un projecte de recerca o innovació gestionat per la UIB –o els organismes amb els quals té o bé instituts universitaris de recerca mixts, com per exemple el CSIC, o bé acords d'execució de projectes de recerca amb personal UIB, com per exemple l’IdISBa–, o per la FUEIB, i concedit en concurrència competitiva per un organisme extern en els darrers cinc anys.
  2. Formar part o haver format part de l'equip responsable d'un o més contractes a l’empara de l'article 60 de la LOSU (o equivalent), o encàrrecs de gestió amb poders adjudicadors, amb caràcter de recerca o innovació, gestionats per la FUEIB o la UIB o els organismes amb els quals té o bé instituts universitaris de recerca mixts, o bé acords de gestió de projectes de recerca amb personal UIB. Es consideraran aquells la suma acumulada d'imports dels quals en els darrers cinc anys sigui no inferior a 30.000,00 euros.
  3. Haver dirigit o codirigit una tesi doctoral defensada satisfactòriament a la UIB els darrers cinc anys.
  4. Disposar els darrers cinc anys d'alguna patent amb llicència activa gestionada per la UIB o la FUEIB, o bé qualsevol resultat d’investigació –tecnologia o coneixement– protegit o no per qualsevol figura de protecció industrial que tingui una llicència d’explotació activa.
  5. Haver constituït els darrers cinc anys –a través de la UIB o la FUEIB– una empresa amb l’objectiu d’aplicar el resultat de l’activitat científica a la generació de nous productes, processos o serveis, seguint la normativa pròpia de creació d’empreses de la UIB que es trobi vigent. També es considerarà tenir o haver tingut participació en el capital social d’una empresa derivada de la UIB els darrers cinc anys, constituïda com a tal, segons la normativa vigent.
 3. En el cas d'incórrer en situació d'incompliment dels requisits mínims de composició de grup consolidat, els investigadors principals rebran d’ofici notificació d'aquesta circumstància, que s'haurà de resoldre amb la presentació en el termini de tres mesos d'una modificació de la composició que els faci complir. En aquest període no es perdrà la condició de grup consolidat d'R+D+I. En cas que no es resolgui la situació d'incompliment, l'equip es podrà constituir com un o diversos grups d'R+D+I.
 4. El grup consolidat pot estar format per tants INV, MIF, MC, PTSE i PTGP com sigui convenient. Aquest personal no computa als efectes de composició mínima del grup.
 5. Amb independència de la pertinença dels seus membres, un grup consolidat pot agregar-se a una única unitat d'R+D+I.

Article 14. Estructura d’una unitat d'R+D+I

 1. Amb la finalitat de coordinar i fer visibles les capacitats interdisciplinàries i multidisciplinàries de què disposa la UIB, dos o més grups consolidats poden sol·licitar el reconeixement de la seva agregació en una unitat d'R+D+I, la qual cosa no implica la desaparició dels grups consolidats.
 2. Les unitats de recerca i innovació han de disposar d'un mínim de vuit membres entre ICOOR i ICON que tinguin com a grup principal un dels grups que componen la unitat.
 3. Les unitats han de nomenar un coordinador, escollit per i entre els ICOOR i ICON dels grups consolidats que les formen. També poden coordinar unitats d'R+D+I les dones que tinguin la condició d'INV. La sol·licitud per designar investigador principal de la unitat es tramitarà mitjançant formulari al Portal del personal investigador, publicat a l'efecte.
 4. A més, poden ser membres, a títol individual, d’una unitat d'R+D+I les persones que compleixin els requisits d’ICON i INV però que no siguin membres dels grups constituents de la unitat. Aquestes persones no computen en el criteri de composició mínima de la unitat.
 5. Les unitats assumiran com a pròpies les àrees temàtiques regulades a l’article 18 d’aquesta normativa, les línies de recerca i els objectius i metes de desenvolupament sostenible que els grups integrants tinguin definits. Així mateix, en podran definir de propis, amb el vistiplau de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació (CARAI).

Article 15. Resum de les estructures genèriques i designació de subdirectors i secretaris

1. Les modalitats d'estructures de recerca, innovació i transferència es poden resumir en el quadre següent:

Modalitat

Composició mínima

Període de vigència

Avaluació

Grup

1 INV + 2 persones

Indefinit

Administrativa*

Grup consolidat

1 ICOOR + 4 ICON
(3 ICON principals)

Indefinit

Investigadora i administrativa*

Unitat

·     2 grups consolidats

·     8 membres amb grup principal dins la unitat

Indefinit

Investigadora substitutòria de la dels grups que la componen, i administrativa*

ICOOR: investigador coordinador; ICON: investigador consolidat; INV: investigador
* Només criteris de composició.

2. Els investigadors principals de les unitats i els grups consolidats poden nomenar, entre els seus integrants, si escau, subdirectors amb competències específiques, i un secretari.

Article 16. Tipologia de grups consolidats i unitats de recerca i innovació

 1. A més dels genèrics, es defineixen dos tipus específics de grups consolidats, i tres, d’unitats de recerca i innovació:
  1. Grup consolidat o unitat de recerca i innovació experimental (laboratori). La característica definidora és la concentració en la prestació de serveis experimentals i la recerca experimental amb l'objectiu d'innovació i desenvolupament, així com l'aplicació avançada de nous coneixements, mètodes o tecnologies per transferir-los aviat a la societat.
  2. Grup consolidat o unitat de recerca i innovació d'anàlisi i observació sistemàtica (observatori). La característica definidora és el seu compromís continu amb l'observació sistemàtica i la transmissió de la informació corresponent a administracions i entitats de l’entorn. Aquest enfocament permet oferir una expertesa i perspectiva a llarg termini en àmbits d'especial interès i rellevància social, econòmica, ambiental o cultural.
  3. Node d'innovació i transferència. És una unitat de recerca i innovació dedicada especialment a la promoció de la innovació i a la transferència efectiva dels resultats de la recerca. Actua com a pont entre la recerca i les necessitats del mercat o la societat i es focalitza en un àmbit del coneixement específic per accelerar la implementació de solucions pràctiques.
 2. Correspon a la Comissió d'Investigació establir els criteris específics per constituir aquest tipus d'unitats, si ho considera necessari.

Article 17. Nomenclatura de les estructures d’R+D+I

 1. Les estructures d'R+D+I han de tenir una denominació, en català, castellà i anglès, descriptiva de les àrees temàtiques en les quals desenvolupen l’activitat. Els grups i unitats també han de tenir un acrònim invariable i multilingüe.
 2. El nom d'una estructura d'R+D+I no pot coincidir amb el d'un departament, institut universitari o àrea de coneixement, ni ser tan genèric com per impedir que sorgeixin altres estructures de recerca i innovació en disciplines afins. Tampoc no pot contenir denominacions d'ens públics o privats, ni el nom d'un dels seus membres.
 3. Correspon a la CARAI informar favorablement sobre la denominació de les estructures de recerca i innovació.

Article 18. Línies de recerca i definició d'àmbit de treball de les estructures d’R+D+I

 1. Les estructures d'R+D+I s'han d'adscriure a àrees temàtiques oficials de recerca de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i han d’establir un ordre de prioritat.
 2. A més, els grups de recerca i innovació i els grups consolidats han de definir entre una i cinc línies generals de recerca. La definició de les línies de recerca té implicacions legals reconegudes a l’LCTI.
 3. Així mateix, els grups han de definir entre un i tres objectius i entre una i deu metes de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, als quals contribuiran principalment amb la seva activitat investigadora i innovadora.

Article 19. Inscripció en el catàleg de grups i unitats d'R+D+I de la UIB

Els grups i unitats reconeguts per la UIB s’han d’inscriure al catàleg de grups i unitats, que gestionarà el vicerectorat competent en matèria d’investigació.

Article 20. Termini per presentar sol·licituds per a la inscripció

El termini per presentar sol·licituds per a les altes, baixes i modificacions de grups i unitats d'R+D+I restarà permanentment obert mitjançant una sol·licitud telemàtica posada a l’abast per l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) al Portal del personal investigador o plataforma equivalent (PPI, ppi.uib.cat).

Article 21. Avaluació de sol·licituds

 1. Les sol·licituds d'alta, baixa i modificació de grups i unitats d'R+D+I susceptibles de ser considerades inapropiades per la temàtica o l'abast del camp de coneixement proposat podran ser supervisades per la CARAI, que les pot elevar a la consideració de la Comissió d'Investigació.
 2. Correspon al Consell de Direcció dirimir aquelles qüestions que sobre aquesta matèria la Comissió d'Investigació li elevi.

Article 22. Tipologia de les sol·licituds

 1. S’estableixen tres tipus de sol·licituds:
  1. Alta d'estructura d'R+D+I
   L’investigador principal de l’estructura que s’ha de constituir ho ha de sol·licitar mitjançant el tràmit corresponent habilitat al PPI. A la sol·licitud ha d'indicar, entre d’altres, l’investigador principal de l'estructura, el nom i acrònim del grup o unitat, les àrees temàtiques de l'AEI, les línies de recerca, els objectius i metes de desenvolupament sostenible als quals es proposa contribuir i els ICON, INV, MIF, MC, PTSE i PTGP del grup, si escau. L'alta de cada membre proposat restarà condicionada al seu vistiplau formal a través del procediment electrònic que es dissenyarà a l'efecte.
   L’ICOOR o els ICOOR, els ICON, els INV i els MIF del grup o unitat de la qual es proposa l’alta han de tenir activat el servei de gestió de currículum individual SIRA/GREC. Així mateix, els membres d'un grup o unitat han de disposar de l’identificador ORCID. Aquests requisits no seran aplicables als MC, PTSE i PTGP.
  2. Baixa de grup o unitat d'R+D+I
   Més enllà de les causes automàtiques de baixa establertes a l’article 23 d’aquesta normativa, qualsevol membre pot notificar la baixa del grup o unitat mitjançant el tràmit corresponent habilitat al PPI.
  3. Modificació de grup o unitat d'R+D+I
   Un investigador principal de grup o unitat pot sol·licitar de modificar la composició o definició de l'estructura d'R+D+I mitjançant els tràmits corresponents habilitats al PPI. En aquest tipus de sol·licitud, es poden fer les accions següents:
   • Alta com a ICON, INV, MIF, MC, PTSE i PTGP. Les altes requeriran el vistiplau de la persona afectada.
   • Baixa com a ICON, INV, MIF, MC, PTSE i PTGP. Les baixes seran notificades a la persona afectada.
   • Modificar l'investigador principal del grup o unitat. La designació d'un nou investigador principal requerirà el vistiplau dels restants membres ICON i de l’ICOOR, si escau, del grup o unitat.
   • Canviar el nom del grup o unitat, acrònim, àrea temàtica de l’AEI, línies de recerca o objectius i subobjectius de desenvolupament sostenible.
 2. Per altra banda, qualsevol membre d’un grup o unitat pot notificar la baixa com a membre del grup o unitat mitjançant el tràmit corresponent habilitat al PPI.
 3. La tramitació d'altes o modificacions que afectin ICOOR, ICON, INV o MIF restarà condicionada al fet de tenir activat i actualitzat el currículum individual SIRA/GREC i disposar de l’identificador ORCID. Aquest requisit no serà aplicable als MC, PTSE i PTGP.

Article 23. Baixa de grups i unitats d'R+D+I

 1. D'ofici, s'extingirà un grup o unitat d'R+D+I quan es produeixi algun dels casos següents:
  1. Quan no es compleixin els requisits establerts als articles 11 a 18 d’aquesta normativa.
  2. Quan el grup o unitat no disposi d'investigador principal, d'acord amb els criteris establerts als articles 4 a 18 de la present normativa.
  3. Per manca de coherència i activitat conjunta.
  4. Per interès institucional. Quan l'activitat del grup ocasioni perjudici a la comunitat universitària.
 2. En primera instància, correspon a la CARAI resoldre les incidències derivades de l'aplicació d'aquests criteris.
 3. En cas de proposar l'extinció per manca de coherència i activitat conjunta, aquesta s'haurà d'elevar a la consideració de la Comissió d'Investigació, que vetllarà per la coherència i existència de treball conjunt en el marc del grup o unitat d'R+D+I, i podrà proposar al Consell de Direcció la baixa d’un grup o unitat de recerca i innovació.
 4. En cas de proposta d'extinció per interès institucional, aquesta s'haurà d'elevar a la consideració de la Comissió d'Investigació, que, en cas de proposar l'extinció, l’elevarà al Consell de Direcció, que la podrà sotmetre a valoració del Consell de Govern.
 5. La FORHU informarà sobre la decisió d'extingir el grup o unitat d'R+D+I tots els ICOOR, ICON i INV que en formin part. S’establirà un període d’esmenes perquè el responsable o els responsables presentin les al·legacions que considerin pertinents contra aquesta decisió.

Article 24. Publicació de la producció científica, tecnològica i d’innovació i identitat institucional

 1. La producció científica, l'activitat innovadora i la de transferència dels grups i unitats serà publicada i difosa pels canals institucionals de comunicació establerts. El responsable o els responsables del grup o unitat rebran les indicacions necessàries per mantenir actualitzada la informació institucional disponible del grup o unitat. Això pot implicar la confecció de textos de presentació, material multimèdia o espais web de projecció de la imatge de grup o unitat.
 2. La identitat visual de les estructures regulades en aquesta normativa ha de seguir les directrius d'identitat institucional. Quan s'utilitzi un logotip específic del grup, aquest ha d'acompanyar-se sempre del logotip institucional, rebre l'aprovació del Servei d'Identitat i Cultura Institucional, i respectar la identitat visual institucional en totes les activitats i documentació, per fomentar la visibilitat i la projecció de la institució.
 3. El grup o unitat d'R+D+I donarà el seu consentiment per publicar la informació continguda al currículum de grups i unitats de recerca, innovació i transferència de l’eina SIRA/GREC, una vegada aquest es trameti a la institució. D’aquesta manera, es publicarà automàticament al web institucional de grups i unitats la informació que contingui sobre la producció científica, l'activitat innovadora i de transferència del grup i la unitat.

Article 25. Avaluació de l’activitat de recerca, innovació i transferència

 1. Per a les convocatòries d’ajuts a la recerca, innovació i transferència específiques per a grups i unitats, pot establir-se una avaluació de la seva activitat científica.
 2. La Comissió d’Investigació, abans que s’avaluï l’activitat de recerca, innovació i transferència, aprovarà i publicarà a la pàgina web de la UIB el barem corresponent, en el qual s'han d'especificar els indicadors i els criteris de puntuació oportuns. Atesa la transversalitat i multidisciplinarietat que les estructures poden tenir, el barem proposat per la Comissió d'Investigació tindrà en compte els criteris d'avaluació de trams d’investigació i de transferència aprovats pel ple de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAl), així com les directrius d'avaluació que emanin de la Coalició per l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA).
 3. Correspon a la Comissió d’Investigació resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui sorgir en la interpretació i aplicació del barem, la qual podrà adreçar-se als grups i unitats per fer les observacions adients i dur a terme les accions que consideri oportunes.

Disposicions addicionals

Primera. Encaix de les estructures de recerca reconegudes per altres organismes

 1. Es faculta la Comissió d'Investigació, oïdes les propostes dels representants pertinents, per elevar una proposta al Consell de Direcció de criteris de correspondència entre grups de recerca, innovació, transferència o estructures similars reconeguts per organismes amb els quals la UIB té subscrits acords d'organització i afiliació del personal investigador, i les estructures definides en aquest acord normatiu. Els criteris proposats han de respectar els acords amb els organismes i identificar el millor encaix entre les estructures reconegudes pels altres organismes i les recollides en aquesta normativa.
 2. El personal investigador d’organismes amb els quals la UIB té subscrits acords d'organització i afiliació del personal investigador que tingui com a lloc de treball la UIB o els seus instituts de recerca, podran ser assimilats al personal de la UIB, d’acord amb la tipologia de personal establerta a l’article 3 d’aquesta normativa.

Segona. Encaix dels instituts universitaris de recerca propis

 1. D'acord amb l'article 15.2 de l'Acord normatiu 12843/2018, de 24 de juliol, que regula els instituts universitaris de recerca («En cas que l’estructuració interna de l’IUR propi prevegi grups de recerca, aquests grups hauran de coincidir amb els del catàleg de grups de recerca de la UIB»), els instituts universitaris de recerca propis podran, a petició pròpia, ser considerats com una unitat d'R+D+I, sense sotmetre's al criteri de composició establert a l'article 14 d'aquesta normativa. Això, sens perjudici que els grups consolidats pertanyents a un institut propi puguin també acollir-se a la creació ordinària d'unitats, d'acord amb l'article 14.
 2. Quan s'explicitin els instituts universitaris de recerca en una convocatòria, instrucció o similar, la condició d'institut prevaldrà per defecte i serà excloent de la condició d'unitat o unitats d’R+D+I, excepte si s'indica el contrari al text mateix.
 3. Pel que fa a la pertinença de persones a diverses estructures de les previstes en aquesta normativa, i als efectes del que disposa l'article 15.2 de l'Acord normatiu 12843/2018, les estructures d’R+D+I que conformin el catàleg d’estructures d’un institut universitari de recerca propi poden incloure singularment membres que no estiguin adscrits a l’institut, si així ho acorda el consell de l'institut.
 4. En tot cas, el grup consolidat principal i la unitat d'R+D+I principal, si escau, dels ICOOR i ICON adscrits a un institut universitari de recerca que s’estructuri internament en grups, han de ser necessàriament els que tingui reconeguts l’institut al qual estan adscrits.

Tercera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Quarta. Interpretació i desenvolupament

 1. Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar la present normativa.
 2. Es faculta la Comissió d’Investigació per dirimir qualsevol controvèrsia i resoldre qualsevol dubte que pugui aparèixer en el procés d’avaluació de l’activitat de recerca, innovació i transferència dels grups i unitats d'R+D+I.
 3. Es faculta la CARAI per dirimir qualsevol controvèrsia i resoldre els dubtes que puguin aparèixer en el procés d’avaluació de les sol·licituds d’alta, baixa o modificacions de grups i unitats d’R+D+I.

Disposicions transitòries

Primera. Grups de recerca actuals

 1. Els grups de recerca recollits al catàleg actual seran considerats d’ofici com a grups d'R+D+I.
 2. Correspon als investigadors interessats formalitzar la creació de grups consolidats i d'unitats d'R+D+I.

Segona. Laboratoris

Els laboratoris actualment constituïts a l'empara de l'Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, seran considerats d'ofici grups consolidats o unitats de recerca i innovació experimentals, segons correspongui, considerant els criteris de composició mínima. I, si escau, disposaran d'un període de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa per adaptar-se a les disposicions dels articles 11 a 18.

Tercera. Unitats d’innovació

Les unitats d'innovació actualment constituïdes a l'empara de l'Acord normatiu 13916/2021, de 26 de març, seran considerades d'ofici nodes d'innovació i transferència, considerant els criteris de composició mínima. I, si escau, disposaran d'un període de sis mesos des de l'entrada en vigor d’aquesta normativa per adaptar-se a les disposicions dels articles 11 a 18.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Aquesta normativa deroga l'Acord normatiu 7249/2005, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la Universitat de les Illes Balears (modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig), i l'Acord normatiu 13916/2021, de 26 de març, sobre unitats d'innovació.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot