logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 566 - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 26 de gener de 2024
Rectorat

15287. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de gener de 2024 per la qual es disposa que la professora Maria Isabel Ripoll Perelló cessi com a secretària del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 53.4, dispòs que la professora Maria Isabel Ripoll Perelló cessi com a secretària del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, la qual continua en funcions fins a la data de la presa de possessió com a directora del departament indicat.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador i Sra. Gerenta de la Universitat.