logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 566 - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 26 de gener de 2024
Rectorat

15251. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de gener de 2024 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2023.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2023, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

4532

 

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, Fundació Guillem Cifre de Colonya i senyora Maria Morell Massanet

 

Maurici Mus (vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent)

 

 

Continuar amb el contracte predoctoral

 

Previsions del segon acord

 

11/10/2023

 

17/11/2023

 

 

Un any

 

 

4537

 

Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola contra el Càncer - Yes with Cancer

 

Adrià Muntaner (vicerector de Campus i Universitat Saludable)

 

Regular la col·laboració en relació amb l'organització i el desenvolupament conjunt d'un programa d'exercici físic oncològic per a pacients amb càncer

 

 

Previsions de la tercera estipulació

 

4/10/2023

 

15/1/2024

 

Fins al 31/12/2024