logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15044. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor Fernando Rodríguez-Gallego López.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s’atorga una llicència per estudis al professor Fernando Rodríguez-Gallego López pel període comprès entre el 15 de setembre i el 15 de desembre de 2023.

Les retribucions que percebrà el professor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest professor gaudirà de la llicència a la Universitat Complutense de Madrid.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerenta de la Universitat.