logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15040. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis a la professora Tamara Bouso Rivas amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s’atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a la professora Tamara Bouso Rivas pel període comprès entre el 28 de juny i el 25 de juliol de 2023.

Les retribucions que percebrà la professora esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquesta professora gaudirà de la llicència a la Universitat de Zuric (Suïssa).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerenta de la Universitat.