logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15037. CORRECCIÓ d’error de la Resolució del Rectorat 14982/2023, de 14 de juny, per la qual es nomena professor emèrit propi el professor Ignasi Furió Caldentey.

Advertits de l’error comès a la Resolució del Rectorat 14982/2023, de 14 de maig, per la qual es nomena professor emèrit propi el senyor Ignasi Furió Caldentey, tot seguit s’indica la correcció oportuna.

On diu: «resolc de nomenar professor emèrit propi d'aquesta universitat el senyor Ignasi Furió Caldentey [...] amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2024», ha de dir: «resolc de nomenar professor emèrit propi d'aquesta universitat el senyor Ignasi Furió Caldentey [...] amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2023».

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot