logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15030. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juny de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudant Federico Javier Leguizamo Barroso amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i amb l'informe del Departament de Psicologia, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudant Federico Javier Leguizamo Barroso pel període comprès entre el 15 de juny i el 25 de juliol de 2023 i entre el 6 d’agost i el 26 de setembre de 2023.

Les retribucions que percebrà l’ajudant esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest ajudant gaudirà de la llicència a la Universitat Estatal de Califòrnia a Northridge (EUA).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Psicologia i Sra. Gerenta de la Universitat.