logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15023. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de juliol de 2023 per la qual es nomena codirector del Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat el professor Juan Frau Munar.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn codirector del Secretariat Tècnic d’Accés a la Universitat el professor Juan Frau Munar, amb efectes des del dia 11 de setembre de 2023.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. vicerectora d’Estudiants i Sra. Gerenta de la Universitat.