logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15016. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de juliol de 2023 per la qual es renova la concessió de la situació de serveis especials al senyor Martí Xavier March Cerdà.

De conformitat amb el que disposen els articles 68.2 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 104.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vist el nomenament del senyor Martí Xavier March Cerdà com a batlle de Pollença i ateses les raons concurrents, renov la concessió de la situació de serveis especials al professor esmentat, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l’Educació del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, amb efectes econòmics i administratius des del dia d’avui, atorgada mitjançant la Resolució del Rectorat 11473/2015, de 3 de juliol (FOU núm. 418, de 31 de juliol) i renovada mitjançant la Resolució del Rectorat 13158/2019, de 3 de juliol (FOU núm. 484, de 30 de juliol).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerenta de la Universitat.