logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15011. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 5 de juliol de 2023 per la qual es nomena directora del Centre d’Idiomes de la UIB (UIBidiomes) la professora Marian Amengual Pizarro.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui i de conformitat amb les previsions de l’article 5 de l’Acord executiu 14948/2023, de 17 de maig, pel qual es crea el Centre d’Idiomes de la UIB (UIBidiomes), nomèn directora del centre esmentat la professora Marian Amengual Pizarro amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent i Sra. Gerenta de la Universitat.