logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15009. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de juliol de 2023 per la qual es reincorpora al servei actiu a la Universitat de les Illes Balears el senyor Guillem Claret Balboa Buika.

Aquest Rectorat ha vist la sol·licitud de reingrés al servei actiu del senyor Guillem Claret Balboa Buika, i fent ús de les atribucions conferides a l’article 38.k) dels Estatuts d’aquesta universitat, en virtut de l’article 15 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, es disposa que es reincorpori a la plaça codi 237, adscrita al Servei de Comunicació, amb efectes del dia 9 de juliol de 2023.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. Gerenta de la Universitat.