logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15007. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juny de 2023 per la qual es disposa que la professora Francesca Garcias Gomila cessi com a secretària de la Facultat de Medicina.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 53.4 d’aquests, dispòs que el dia 11 de setembre de 2023 la professora Francesca Garcias Gomila cessi com a secretària de la Facultat de Medicina, la qual continuarà en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador i Sra. Gerenta de la Universitat.