logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15004. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juny de 2023 per la qual es nomena degà de la Facultat de Medicina el professor Antoni Bennàsar Figueras.

Amb les funcions que em confereixen l’article 38.1.g) i la disposició addicional segona dels Estatuts de la Universitat i en virtut de les disposicions de l’Acord del Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 26 de febrer de 2016 pel qual s’autoritza la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 27, de 27 de febrer), nomèn degà de la Facultat de Medicina el professor Antoni Bennàsar Figueras, amb efectes des del dia 11 de setembre de 2023.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador i Sra. Gerenta de la Universitat.