logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

14999. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juny de 2023 per la qual es declara el reingrés al servei actiu del senyor Llorenç Pou Garcias.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Llorenç Pou Garcias com a director general de Model Econòmic i Ocupació de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 20 de juny) i la sol·licitud de l’interessat de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen l'article 56.2 de la Llei orgànica 2/2023, de 3 de març, del sistema universitari, l’article 9.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, i l'article 5 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, declar el reingrés al servei actiu del senyor Llorenç Pou Garcias, de l'àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, al cos de professors titulars d’universitat de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 20 de juny de 2023.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerenta de la Universitat.