logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

14994. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2023 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 4 de maig de 2023.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2023, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data

de la signatura

Vigència

 

4448

 

Ajuntament de Felanitx

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Proporcionar assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic (Closos de Can Gaià)

 

12.000 euros

 

26/4/2023

 

21/6/2023

 

2023

 

 

4449

 

Consell Insular de Menorca

 

Lorenza Carrasco (vicerectora d’Innovació i Transformació Digital)

 

Dur a terme a Menorca algunes de les activitats incloses en el programa MEET EPS de l’Escola Politècnica Superior

 

Previsions del segon pacte

 

 

26/4/2023

 

20/6/2023

 

30/6/2024

 

 

4452

 

Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT

 

Marc Nadal (vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalit-zació i Cooperació)

 

 

Establir la col·laboració en l’àmbit terminològic per a l’assessorament mutu en matèria terminològica, la cessió d’eines i recursos, la coparticipació en projectes i l’organització d’iniciatives conjuntes

 

 

26/4/2023

 

9/5/2023

 

Quatre anys, renovable per un període igual