logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

14991. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2023 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 30 de març de 2023.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 30 de març de 2023, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònic
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4412

 

Ajuntament d'Alcúdia, WWF, Conselleria de Medi Ambient i Territori i CIM

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Restaurar les zones humides del corredor ecològic de la badia d’Alcúdia

 

8/2/2023

 

6/7/2023

 

Tres anys, prorrogable per un període de quatre anys addicionals