logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

14989. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 25 de juliol de 2023 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de desembre de 2022.

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2022, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

4386

 

Universitat de La Laguna

 

Víctor Homar (vicerector de Política Científica i Investigació)

 

Desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació

 

30/11/2022

 

9/1/2023

 

Quatre anys, prorrogable per un període de quatre anys addicionals