logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Consell de Govern

14985. ACORD NORMATIU del dia 26 de juliol de 2023 pel qual es crea i regula el Sistema intern d’informació d’infraccions normatives i de protecció dels informants en el marc de la Universitat de les Illes Balears.

Preàmbul

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, cerca fomentar el descobriment i la prevenció d'infraccions del Dret de la Unió, que resulten perjudicials per a la defensa de l'interès públic, mitjançant la protecció de les persones que se n’han assabentat en el context de les seves activitats laborals i les comuniquen a la seva empresa o institució.

El legislador europeu, conscient del risc de patir represàlies al qual s'enfronta el treballador que informa, va introduir com a peça fonamental d’aquesta directiva un desplegament equilibrat i efectiu de mesures de protecció per a l'informant. Així doncs, la Directiva 2019/1937 va establir uns mínims, tant en la matèria objecte d'informació com en les mesures de protecció que havien de preveure's, perquè pogués implantar-se un sistema d'informació que fos realment efectiu.

Per la seva banda, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, transposa al Dret intern l’esmentada Directiva 2019/1937 i concreta com s’ha d'implantar en el nostre ordenament. Aquesta norma estén l'àmbit material d'aplicació i inclou, a més de les infraccions del Dret de la Unió, les infraccions penals i administratives greus i molt greus del nostre ordenament jurídic, i fa especial referència a les que suposin pèrdua econòmica per a la hisenda pública.

Els subjectes informants que han de ser protegits són tots aquells que tinguin vincles professionals o laborals amb entitats del sector públic o privat, així com aquells que hagin finalitzat la seva relació professional, personal voluntari, en pràctiques o en període de formació, o persones que participin en processos de selecció. La protecció s’estén també a les persones que presten assistència als qui actuen com a informants i a les persones del seu entorn que puguin sofrir represàlies.

Així, la Llei 2/2023 disposa de mecanismes per fer efectives les previsions de la Directiva 2019/1937, tant pel que fa a canals d'informació com als mecanismes de protecció per als informants. D’aquesta manera, preveu, entre altres mesures, de crear un sistema intern d'informació sobre pràctiques irregulars, amb la intenció que l’organització afectada conegui les infraccions que puguin haver-se produït en el seu si, com a mecanisme més efectiu perquè els possibles efectes adversos d'aquelles pràctiques es reverteixin i es protegeixi efectivament l'informant.

Quant al sector públic, la Llei 2/2023 imposa l'obligació que totes les entitats que formen part del sector públic, així com els òrgans constitucionals i de rellevància constitucional i les institucions autonòmiques, disposin d’un sistema intern d'informació. Entre les entitats del sector públic, enumerades a l'apartat primer de l’article 13 de la Llei 2/2023, s'inclouen expressament les universitats (concretament, a la lletra d).

De conformitat amb la previsió indicada, la Universitat de les Illes Balears està obligada a disposar d'un sistema intern d'informació i protecció de les persones que traslladin informació sobre infraccions. Per tant, amb el present acord es crea i es regula aquest sistema intern d'informació i de protecció d’informants a la Universitat de les Illes Balears.

Per a l'adequada constitució i funcionament del sistema, és necessari complir els requisits que preveu l'article 5 de la Llei 2/2023, el qual assenyala, fonamentalment, la necessitat d'establir un canal per comunicar informació sobre infraccions que permeti comunicar-les a l'entitat, amb les característiques i garanties que s’hi descriuen; de garantir-ne el tractament efectiu en el si de l'organització, i de disposar d’un responsable del sistema, un procediment de gestió de les informacions rebudes i una política o estratègia que enunciï els principis generals del sistema i de defensa i protecció de l'informant, que estigui degudament publicada.

Per acomplir els requeriments de la normativa, s'ha dividit aquesta disposició en quatre capítols, els quals preveuen cada un dels aspectes enunciats anteriorment. Així, el capítol primer tracta sobre les disposicions generals de la norma, com ara l’objecte, la finalitat i l’àmbit d'aplicació. El capítol segon tracta sobre el responsable del sistema d'informació. El capítol tercer recull el procediment de gestió de les informacions que accedeixen al sistema. Finalment, el capítol quart preveu les mesures de protecció aplicables a l'informant i a la persona objecte de la informació.

Quatre disposicions addicionals completen aquesta normativa, amb la finalitat de regular la publicitat del sistema, l'elaboració d'una memòria anual, la necessària coordinació amb altres protocols ja vigents en l'actualitat i amb els quals es podria superposar aquesta norma, i la referència a l’ús de llenguatge no sexista.

En virtut de tot l’anterior i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha creat i regulat el Sistema intern d’informació d’infraccions normatives i de protecció dels informants en el marc de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

 1. Mitjançant el present acord es constitueix el Sistema intern d'informació d'infraccions normatives i de protecció dels informants a la Universitat de les Illes Balears en els termes prevists al títol II de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 2. El sistema intern d'informació està constituït pel canal intern de comunicació, el responsable del sistema i el procediment de gestió de les informacions presentades a través del canal intern.

Article 2. Finalitat

 1. La finalitat que persegueix la present disposició és impulsar i enfortir la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic en l'àmbit funcional de la Universitat de les Illes Balears, tot això en cerca de la integritat de la institució i de les persones que la conformen.
 2. Per això, l'objectiu principal d'aquesta normativa és facilitar la protecció adequada contra les represàlies que puguin sofrir les persones físiques que informin sobre les accions o omissions previstes a l'article 4.

Article 3. Àmbit material d'aplicació

El Sistema intern d'informació d'infraccions normatives i de protecció dels informants regulat en aquesta normativa és el mitjà ofert per informar sobre les accions o omissions produïdes en el si de la Universitat de les Illes Balears que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu o, si escau, infraccions del Dret de la Unió Europea, en els termes establerts a l'article 2 de la Llei 2/2023, en un marc de garantia i protecció de la indemnitat de les persones que formulin la comunicació corresponent.

Article 4. Àmbit subjectiu d'aplicació

 1. Poden informar sobre les infraccions previstes a l'article 2 de la Llei 2/2023 i comunicar-les, mitjançant el Sistema intern d'informació d'infraccions normatives i de protecció dels informants regulat en aquest acord, les persones físiques que hagin obtingut informació sobre aquestes infraccions en un context laboral o professional que afecti la Universitat de les Illes Balears, incloent-hi, en tot cas, les referides a l'article 3.1 de Llei 2/2023.
 2. El present sistema empara, així mateix, aquelles persones que comuniquin la informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, persones en règim de voluntariat, amb beques o en períodes de formació, amb independència que percebin o no una remuneració, així com el personal empleat la relació funcionarial o laboral del qual no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions s’obtingui durant el procés de selecció.
 3. Les mesures de protecció a l’informant previstes a la Llei 2/2023 que s’ofereixen en el marc del sistema intern d'informació regulat en aquesta normativa també s'aplicaran, atenent el que disposa l’article 19, a:
  1. Els representants legals dels treballadors en l’exercici de les seves funcions d'assessorament i suport a l’informant.
  2. Les persones físiques que estiguin relacionades amb l’informant i que puguin sofrir represàlies, com ara companys de treball, o els seus familiars.
  3. Les persones físiques que, en el marc del centre o unitat administrativa en el qual presti serveis l’informant, l’assisteixin en el procés.
  4. Les persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació l'informant en un context laboral o en les quals aquest tingui una participació significativa.

Capítol II. Responsable del sistema intern d’informació

Article 5. Responsable del sistema

 1. El responsable del sistema intern d'informació a la UIB és un òrgan col·legiat denominat Comissió Responsable del Sistema Intern d'Informació (CORESINFO) i és el responsable del funcionament d'aquest, de l'adopció de les mesures de protecció i de l'adopció de les decisions que posen fi al procediment.
 2.  La CORESINFO serà formada pels membres següents:
  1. Una persona amb formació jurídica, que en serà el president.
  2. Una persona amb experiència en gestió de conflictes i ètica, preferiblement que hagi tingut el càrrec de Síndic de Greuges.
  3. La directora de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.
  4. dLa directora del Servei de Prevenció.
  5. Un representant del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) amb formació en gestió de recursos econòmics, que serà el secretari de la Comissió.
 3. La CORESINFO designarà un dels seus membres com a delegat per a les tasques de gestió i tramitació dels expedients. Podrà designar diferents delegats en funció de la matèria objecte d'informació. La persona designada per a cada expedient serà l'encarregada de proposar a la Comissió la proposta de resolució que hi posi fi.
 4. La Comissió i els seus membres desenvoluparan les seves funcions de manera independent i no podran rebre instruccions de cap mena en el seu exercici, en els termes prevists a la present normativa i a la Llei 2/2023.
 5.  La Comissió dependrà orgànicament de la Secretaria General, sense que això suposi dependència jeràrquica, i exercirà les seves funcions amb plena autonomia jeràrquica i funcional.

Article 6. Règim jurídic

 1. Els membres de la CORESINFO seran nomenats pel Consell de Direcció, ateses les característiques definides a l’article anterior, per un període improrrogable de sis anys. Quan el seu nomenament estigui vinculat a un càrrec, el cessament en el càrrec provocarà el cessament com a membre de la Comissió.
 2. Els membres de la CORESINFO tindran un reconeixement econòmic i acadèmic, si escau, que serà determinat per la resolució del nomenament.
 3. Durant l'exercici de les seves funcions al llarg del període del seu nomenament, els membres de la CORESINFO es mantindran inamovibles, excepte renúncia o que incorrin en dol o negligència greu en l'exercici de les seves funcions.
 4. El nomenament i cessament dels membres de la CORESINFO es notificarà a l'autoritat competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o, si escau, a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) en el termini de deu dies hàbils; en cas de cessament, s’han d’indicar els motius que el justifiquen. 

Capítol III. Procediment de gestió d’informacions

Article 7. Canal intern de comunicació

 1. Es constitueix un canal intern de comunicació amb seu electrònica al lloc web de la Universitat de les Illes Balears, a l'efecte d’articular el funcionament del sistema intern d'informació creat mitjançant la present disposició.
 2. Qualsevol de les persones detallades a l'article 4 d’aquest acord pot adreçar-se a aquest canal intern per presentar les informacions sobre les infraccions a les quals es refereix l'article 3 d’aquesta disposició. En el moment de presentar la informació, els informants poden posar de manifest si desitgen que un representant sindical del col·lectiu al qual pertanyen els acompanyi i assisteixi durant el procediment.

Article 8. Accessibilitat

 1. Les comunicacions corresponents es poden presentar en aquest canal intern a través de qualssevol dels mitjans electrònics habilitats a aquest efecte a la pàgina web de la UIB.
  En presentar la informació, l’informant pot indicar una adreça electrònica a l'efecte de rebre les notificacions, i pot renunciar expressament a rebre qualsevol comunicació d'actuacions dutes a terme pel Sistema intern d'informació d'infraccions normatives i de protecció dels informants a conseqüència de la informació.
 2. Els qui comuniquin les infraccions a través d'aquest canal intern seran informats, de manera clara i accessible, sobre els canals externs d'informació existents davant les autoritats competents i, si escau, davant les institucions i organismes de la Unió Europea.
 3. Aquest canal intern d'informació admetrà, fins i tot, la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.
 4. L'enregistrament de veu associat a altres dades, com el número de telèfon, o el fet de posar-lo a disposició d'altres persones que poden identificar a qui pertany es considera una dada de caràcter personal, per la qual cosa la seva custòdia i gestió quedaran així mateix subjectes a la normativa de protecció del tractament automatitzat de dades personals.
 5. Tota la informació relativa al procediment, inclosos els formularis, estarà disponible al Portal de transparència de la Universitat de les Illes Balears.

Article 9. Confidencialitat

 1. Les comunicacions traslladades a aquest canal intern d'informació seran gestionades des del mateix moment de la presentació sota un règim d'estricta confidencialitat, que preservarà en tot cas l'anonimat i, si escau, la identitat i altres dades relacionades amb l’informant, que no podran ser comunicades en cap supòsit a tercers externs al procediment, així com les circumstàncies de la seva presentació, i s’impedirà l'accés a aquestes dades a qualsevol persona no autoritzada. S’informarà de tot això els informants amb caràcter previ i de manera expressa, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
 2. Aquest mateix règim de confidencialitat també serà aplicable a qualsevol tercer esmentat en la comunicació i a la persona afectada per aquesta. Així mateix, i atenent el que estableix l'article 9.2.g) de la Llei 2/2023, la garantia de confidencialitat s'estendrà als supòsits en què la comunicació es remeti per canals interns diferents al regulat per aquesta normativa o a membres del personal no responsables del seu tractament.
 3. Qualsevol fallada de l'estricta confidencialitat en el curs de la gestió de les informacions presentades en aquest canal intern suposarà un incompliment greu de l'ordenament i determinarà l'exigència de les responsabilitats administratives pertinents als autors, a proposta del responsable del sistema intern d'informació.

Article 10. Gestió del sistema intern d'informació per tercer extern

La Universitat de les Illes Balears, fent ús de la possibilitat prevista a la Llei 2/2023, pot decidir que un tercer extern gestioni el sistema intern d'informació en els termes de l'article 6 de la llei esmentada. Aquesta gestió comprendrà únicament el procediment per rebre les informacions sobre infraccions i, en tot cas, tindrà caràcter exclusivament instrumental.

Article 11. Procediment de gestió

Correspon a la CORESINFO, prevista l'article 5 de la present normativa, tramitar el procediment de gestió de les informacions presentades a través del canal intern.

Article 12. Registre i avís de recepció

 1. Totes les informacions que arribin per aquest canal intern, amb independència del format de presentació, han de ser registrades. El registre recollirà les dades bàsiques de gestió.
  L'instrument utilitzat per al registre ha de complir el requisit de total confidencialitat i garantir-hi l'accés restringit de manera exclusiva als integrants de la CORESINFO.
 2. Aquest registre no serà públic i únicament es podrà accedir totalment o parcialment al seu contingut a petició raonada de l'autoritat judicial competent, mitjançant interlocutòria i en el marc d'un procediment judicial i sota la tutela d'aquella.
 3. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes que cal desenvolupar només es conservaran en aquest registre durant el període que sigui necessari i imprescindible a l’efecte de dur a terme la investigació dels fets objecte de la informació i de la culminació de l'activitat respecte d'aquests. En particular, es tindrà en compte el que preveuen els apartats 3 i 4 de l'article 32 de la Llei 2/2023. En cap cas no es podran conservar les dades per un període superior a deu anys.

Article 13. Procés previ de valoració de la comunicació

 1. S'enviarà a l’informant el corresponent justificant de recepció de la comunicació d’informació sobre infraccions presentada.
 2. En el cas d'informacions anònimes, s'habilitarà un mecanisme perquè l’informant pugui tenir constància de la comunicació presentada i pugui accedir a l'estat de tramitació de la informació sense revelar la seva identitat.

Article 14. Fase de verificació

 1. La CORESINFO delegarà en els seus membres les facultats de gestionar el sistema intern de comunicació i de tramitació dels expedients d’investigació en funció de la matèria sobre la qual versi la informació, que sempre ha de pertànyer a l'àmbit d'aplicació que disposa l’article 4 d’aquesta normativa.
 2. Si el membre delegat per gestionar la informació considera que és necessari completar algun aspecte essencial per a la qualificació prèvia o per iniciar i desenvolupar la necessària investigació, pot presentar una sol·licitud d'informació addicional a l’informant.
 3. Si, després de dur a terme les oportunes valoracions, el membre delegat considera que la informació presentada no compleix les condicions o requisits requerits per la Llei 2/2023 i per aquesta normativa, tant per tramitar-la com per desenvolupar la necessària investigació, proposarà que s’arxivi el procediment a la CORESINFO, que s’ha de reunir en un màxim de tres dies per resoldre sobre la continuació o l’arxivament de l’expedient.
  La resolució d’arxivament es comunicarà a l’informant. Aquest també serà informat sobre la possibilitat d'acudir al canal extern d'informació d'infraccions davant les institucions públiques corresponents.
 4. La CORESINFO declararà en tot cas inadmissible la comunicació d’informació sobre infraccions i la seva tramitació, i l’arxivarà, en qualsevol dels supòsits següents:
  1. Quan els fets relatats siguin inversemblants.
  2. Quan la comunicació no tingui fonament o hi hagi, segons el parer del membre delegat per a la gestió, indicis racionals que s’ha obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. En aquest darrer cas, a més de ser inadmesa, la comunicació es trametrà a l'Assessoria Jurídica de la UIB, perquè pugui traslladar al Ministeri Fiscal la relació circumstanciada dels fets que es considerin constitutius de delicte.
  3. Quan la comunicació no contingui informació nova i significativa sobre infraccions en comparació amb una comunicació anterior respecte de la qual hagin conclòs els procediments corresponents, tret que es donin noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquin un seguiment diferent.
 5. En els supòsits prevists als apartats 3 i 4 anteriors, una vegada acordat l'arxivament de la comunicació d’informació presentada, s’anonimitzarà la comunicació i, consegüentment, se suprimiran les dades personals que s’hi refereixin.

Aquesta decisió es comunicarà a l’informant en el període de cinc dies després de ser presentada.

Article 15. Investigació de la informació

 1. Una vegada comprovat que les comunicacions es refereixen als supòsits prevists a l'article 4 anterior, la persona designada per l'òrgan responsable del sistema iniciarà immediatament la investigació i comprovació dels fets continguts a la informació que hagi estat considerada adequada en els termes assenyalats a l'article anterior. Per a això es podrà adreçar a les persones responsables dels òrgans o ens concernits, amb la finalitat de contrastar i comprovar la veracitat de la informació.
 2. Si, durant la investigació, la persona designada per l'òrgan responsable del sistema té indicis que els fets continguts en la comunicació poden ser constitutius de delicte, proposarà a la CORESINFO de finalitzar l’expedient i remetre’l a l'Assessoria Jurídica de la Universitat, perquè el presenti davant el Ministeri Fiscal. La CORESINFO declararà conclusa la seva actuació i comunicarà aquesta circumstància a l’informant i al Rector, tot això sens perjudici de la reserva deguda en el supòsit de l'eventual declaració judicial de secret respecte d’aquestes actuacions.
 3. Les diverses actuacions d’investigació i comprovació dels fets continguts en la informació es desenvoluparan amb la màxima consideració i respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades, i d'acord amb les disposicions legals sobre protecció de dades personals. Així mateix, la persona afectada tindrà dret a ser informada de les accions o omissions que li atribueixen i a ser oïda en qualsevol moment i en el termini i de la forma que es disposi.
 4. Qualsevol membre de la comunitat universitària, i especialment les persones que són titulars d'òrgans de govern de la Universitat que siguin requerides per la persona designada per l’òrgan responsable del sistema en l'acompliment de les labors d’investigació que li són pròpies, han d'atendre les seves peticions al més aviat possible i amb la màxima diligència, en el termini màxim de set dies després de rebre la sol·licitud corresponent.
 5. Si, superat el termini assenyalat, la referida sol·licitud no ha estat efectivament i adequadament emplenada, la persona designada per l'òrgan responsable del sistema adreçarà escrit al membre del Consell de Direcció que correspongui i, si escau, al Rector.

Rebuda aquesta comunicació, el membre del Consell de Direcció remetrà al responsable del sistema, en el termini màxim de set dies, la informació sol·licitada i promourà la incoació de l'oportú expedient informatiu per depurar, si escau, les responsabilitats corresponents. La conclusió d’aquest expedient informatiu serà notificada a la CORESINFO.

Article 16. Conclusió de la tramitació

 1. El termini màxim per donar resposta a les actuacions d’investigació necessàries per donar compte de la informació presentada és de tres mesos després de rebre-la. En el supòsit d'una especial complexitat dels casos afectats per la informació, aquest termini es podrà estendre, amb la necessària comunicació motivada a l’informant, a tres mesos addicionals.
 2. Conclosa la investigació, la CORESINFO trametrà a l’informant el resultat d'aquesta, excepte en el cas d'informacions anònimes i en cas que l’informant hagi renunciat a rebre qualsevol comunicació.
 3. En cas que no s'apreciï infracció administrativa en la informació, la CORESINFO arxivarà l'expedient i suprimirà immediatament les dades personals referides a la informació traslladada.
 4. En cas que, després que hagi acabat la investigació, s'apreciï la possibilitat indiciària de concurrència de delicte, la CORESINFO arxivarà l’expedient i remetrà la informació i els fets investigats a l'Assessoria Jurídica de la Universitat, perquè els traslladi al ministeri fiscal. Amb aquest acte declararà conclosa la seva actuació i comunicarà aquest fet al Rector, sens perjudici de la reserva deguda en el supòsit de l'eventual declaració judicial de secret respecte d’aquestes actuacions.
 5. En cas que s'apreciï la concurrència d'una possible infracció administrativa, la CORESINFO traslladarà al cap del Servei d'Inspecció escrit on exposarà les conclusions de la investigació i instarà la incoació de les actuacions necessàries per, si escau, corregir les infraccions advertides i depurar les responsabilitats pertinents. Aquesta comunicació es traslladarà al Rector i al membre del Consell de Direcció que tingui competències en la matèria objecte de la infracció.

En el termini d'un mes després de rebre aquesta comunicació, el membre del Consell de Direcció ha de donar compte de manera detallada a la CORESINFO de les actuacions realitzades.

Article 17. Decisions del procediment

Les decisions adoptades per la CORESINFO en relació amb les informacions de les quals prengui coneixement no seran recurribles en via administrativa ni en via contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa l'article 13.5 de la Llei 2/2023.

Capítol IV. Mesures de protecció

Article 18. Condicions de protecció

Les persones que comuniquin o revelin informació sobre infraccions normatives en els termes prevists a la present normativa tenen dret a mantenir la seva total indemnitat i a rebre a tal fi, en el marc del Sistema intern d'informació d'infraccions normatives i de protecció dels informants aquí regulat, les necessàries mesures de suport i de protecció enfront d'eventuals represàlies, en els termes prevists a la Llei 2/2023 i, de manera particular, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 35 d’aquesta llei.

Article 19. Adopció de mesures de protecció

 1. Si la CORESINFO s’adona, de manera directa, indirecta o per comunicació de l’informant o de les persones previstes a l’article 5.3 d’aquesta normativa, que s’ha dut a terme qualsevol tipus de restricció o represàlia contra les persones i subjectes prevists en l'àmbit subjectiu d'aquest acord a causa de la comunicació d'infraccions al canal intern d'informació, ha de donar trasllat escrit d’aquesta circumstància al membre del Consell de Direcció del qual depengui l'òrgan involucrat, qui la traslladarà al Consell de Direcció, perquè adopti les mesures necessàries perquè aquesta activitat es paralitzi immediatament.
 2. En el període improrrogable de quinze dies, la Secretària General traslladarà a la CORESINFO la relació de les mesures de protecció desplegades i de les actuacions internes adoptades per evitar-ne la reiteració. 

Article 20. Mesures per a la protecció de les persones afectades

Durant la tramitació de l'expedient, les persones afectades per la comunicació en el marc del sistema intern d'informació regulat en aquesta normativa tindran dret a la presumpció d'innocència, dret de defensa i dret d'accés a l'expedient en els termes regulats a la Llei 2/2023, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, dels qual es preservarà la identitat, i es garantirà la confidencialitat dels fets i les dades del procediment.

Disposicions addicionals

Primera. Publicitat del sistema

Tant la UIB, a través del seu Portal de transparència, com la CORESINFO faran públiques les modalitats i facilitats per comunicar la informació corresponent a través del canal intern regulat en aquesta normativa, i desenvoluparan, així mateix i a aquest efecte, campanyes informatives amb caràcter periòdic per facilitar que els ciutadans sàpiguen que és accessible i per fomentar la cultura de la informació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l'interès públic i per enfortir la integritat pública democràtica.

Segona. Memòria anual

La CORESINFO elaborarà anualment una memòria de l'activitat desenvolupada, que serà tramesa al Consell de Govern de la UIB al llarg del primer quadrimestre de l'any i publicada al seu Portal de transparència.

Tercera. Coordinació amb altres protocols

La regulació del sistema intern d'informació de la UIB i el seu àmbit material d'aplicació requereix la coordinació amb altres protocols i canals d'informació ja implantats a la Universitat. Amb aquesta finalitat, es revisaran aquests protocols i la normativa relativa a aquests canals, per adequar i simplificar els procediments que hi són definits i potenciar la cultura de la informació.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final 

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot