logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 552 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 28 d'abril de 2023
Consell de Govern

14883. ACORD NORMATIU del dia 30 de març de 2023 pel qual s'aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives, de representació estudiantil i la participació en activitats acadèmiques que amb caràcter docent organitzi la Universitat.

L’article 10.9.c) del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, reconeix als estudiants el dret d’obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives i de representació estudiantil, que conjuntament equivaldran com a mínim a sis crèdits. El Reial decret indica també que poden ser objecte d'aquest procediment altres activitats acadèmiques que amb caràcter docent organitzi la Universitat. I que en cap cas la totalitat de crèdits objecte de reconeixement establerts a la lletra c) de l’article 10.9 del Reial decret no pot suposar més del 10 per cent del total de crèdits del pla d’estudis.

Atesa la problemàtica que podia plantejar l’aplicació de les previsions establertes, s’ha considerat convenient de regular el procediment per concedir el reconeixement de crèdits. En aquest sentit, es pretén substituir l’Acord normatiu 11123/2014, de 19 de setembre, pel qual es va aprovar la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (FOU núm. 405, de 17 d'octubre).

Com a conseqüència del que s’ha dit als paràgrafs anteriors i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives, de representació estudiantil i la participació en activitats acadèmiques que amb caràcter docent organitzi la Universitat en els termes següents:

I. Participació en activitats solidàries i de cooperació

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) acreditarà la participació i la Comissió Acadèmica atorgarà els crèdits en funció de la taula següent:

Activitat

Crèdits ECTS

Participar en el programa Estades Solidàries en el marc de la convocatòria de voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament organitzat per l’OCDS (durada: entre 1 i 2 mesos)

3

Organitzar accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS

3

Participar com a membre de l’equip en accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS

1

Participar com a membre de l’equip en projectes de cooperació universitària al desenvolupament en el marc de la convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament de l’OCDS

1

Participar en el programa de voluntariat universitari de les Nacions Unides (durada: 6 mesos)

3

Participar en el programa del servei de voluntariat europeu (durada: entre 2 i 12 mesos)

(1 fins a 3 mesos; 2 fins a 5 mesos i 3 a partir de 6 o més mesos)

En cas d’activitats no previstes a la taula anterior, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat farà arribar la seva proposta a la Comissió Acadèmica abans del dia 1 d’octubre de cada any, i aquesta decidirà el que consideri pertinent.

II. Participació en activitats universitàries culturals

Podran obtenir reconeixement de crèdits els estudiants que participin, per una banda, en activitats d’àmbit cultural, mediambiental, científic o d’internacionalització, per altra banda, en activitats de promoció dels estudis de la UIB, de la mateixa universitat o de valors relacionats amb la ciència, el coneixement, el medi ambient o la cultura que poden afavorir el progrés i el benestar de la societat i, finalment, els alumnes col·laboradors.

S’assignarà 1 crèdit ECTS per cada 25 hores d’activitat, de les quals entre 15 i 20 hores hauran de ser d’activitat presencial acreditada, llevat que per les característiques de l’activitat estigui justificat que es pugui concedir el crèdit per menys hores, i així ho aprovi la Comissió Acadèmica.

Els estudiants poden obtenir, per aquesta via, com a màxim els crèdits ECTS que determini la memòria del pla d’estudis del qual estiguin matriculats.

Les activitats les han de proposar una facultat, una escola, un departament, el centre responsable dels estudis o els vicerectorats competents, i sempre les ha d’aprovar la Comissió Acadèmica abans de realitzar-les.

Aquestes activitats s’han d’incloure en un dels grups següents:

  1. Reconeixement de crèdits per participació activa dels estudiants: els estudiants organitzen o duen a terme l’activitat (o hi col·laboren conjuntament amb algun responsable).
  2. Reconeixement de crèdits per participació en activitats de formació organitzades i/o definides expressament amb crèdits ECTS: en aquests casos les activitats s’han d’ajustar a les condicions següents:
    1. Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el model establert, en el qual s’ha d’especificar, obligatòriament, el sistema d’avaluació de l’aprenentatge dels estudiants i el pes de cada element d’avaluació en la qualificació final. En cap cas no es pot considerar com a element d’avaluació la simple assistència.
    2. El vicerectorat amb competències d’ordenació acadèmica establirà els terminis en què s’han de presentar les sol·licituds i la Comissió Acadèmica prendrà la resolució pertinent.
    3. Les facultats i els centres responsables dels estudis poden excloure del reconeixement els alumnes matriculats a les seves titulacions si la temàtica o les competències que es treballen a l’activitat en qüestió suposen una repetició innecessària de les que es treballen a la titulació.
  3. Reconeixement de crèdits per a alumnes col·laboradors.

III. Participació en activitats esportives

Els estudiants universitaris que representin la UIB en competicions esportives reconegudes com a jugadors, esportistes, àrbitres, jutges o entrenadors poden obtenir 1 crèdit ECTS per competició, fins a un màxim de 2 crèdits per cada any acadèmic.

IV. Participació en activitats de representació estudiantil

S’aplicarà la següent taula d’equivalències per any acadèmic o, si escau, s’atorgarà la part proporcional dels crèdits en funció dels mesos en què s’ha exercit la representativitat del total dels mesos que formen l’any acadèmic.

Càrrec

Crèdits ECTS

Expedició del certificat

President, secretari i tresorer del Consell d’Estudiants o vocal de la seva comissió permanent

3

Secretari del Consell d’Estudiants

Representant al Consell de Govern

2

Secretari General

Representant al plenari del Consell d’Estudiants

2

Secretari del Consell d’Estudiants

Representant al consell de departament, junta de centre o al Consell Social

2

Secretari del departament, secretari de la facultat o escola o secretari del Consell Social

Representant al Claustre

1

Secretari General

Representant a la Comissió de Convivència

2

Secretari General

Representant a la Comissió Acadèmica

2

Secretari General

Representant a les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, de qualitat, i representació estudiantil del centre   (delegat de curs, etc.)

1

Secretari del centre

Representant a la Residència d’Estudiants de la UIB o a altres institucions amb participació directa de la UIB

1

Secretari o, si escau, responsable de la institució

Representants als consells assessors interns de les dues seus universitàries

1

Secretari del Consell Assessor

L’estudiant representant ha d’assistir, almenys, al 80 per cent de les sessions convocades.

Els certificats s’han d’adreçar als serveis administratius del centre que gestiona l'expedient on està matriculat l'estudiant.

En cas d’un càrrec de representació estudiantil no previst a la taula anterior, la Comissió Acadèmica decidirà el nombre de crèdits que tindrà assignats, així com la forma en què s’acreditaran.

V. Participació en activitats acadèmiques que amb caràcter docent organitzi la Universita

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits proposarà la possibilitat de reconèixer assignatures d'altres estudis o activitats acadèmiques amb caràcter docent com a crèdits optatius al pla. Aquesta proposta ha de ser aprovada, en primera instància, per la junta de centre i, abans del mes d'abril de l’any acadèmic anterior, per la Comissió Acadèmica.

En qualsevol cas, els estudiants han d’estar assabentats d’aquesta possibilitat i del procediment de matrícula abans que comencin les dates de matriculació que la UIB tingui establertes.

VI. Màxim de crèdits que es poden reconèixer

Els crèdits ECTS reconeguts als apartats I, II, III i IV seran com a màxim 6 en tota la titulació. Aquest reconeixement, juntament amb els crèdits de l’apartat V, no pot superar el 10 per cent del total de crèdits del pla d’estudis i en cap cas no pot ser superior als crèdits optatius del pla.

Disposicions addicionals

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 11123/2014, de 19 de setembre, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot