logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 548 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 24 de febrer de 2023
Consell de Govern

14790. ACORD NORMATIU del dia 14 de febrer de 2023 pel qual es modifica l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, que regula el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.

El Consell de Govern, en sessió ordinària de 20 de febrer de 2017, va aprovar el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball mitjançant l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer (FOU núm. 444, de 24 de febrer).

La presència creixent d’investigadors postdoctorals contractats per la UIB amb l’objectiu de retenir i captar talent investigador que no tenen accés als equips d’investigació de projectes competitius per motius aliens a la qualitat de la seva activitat investigadora, motiva la modificació dels requisits dels sol·licitants per permetre l’accés a aquests contractes. Per altra banda, després d’un període de fortes restriccions a la mobilitat vinculades a la pandèmia de COVID-19, atesa la importància de la mobilitat i la participació del PDI en actes científics de rellevància, s’amplia la quantitat màxima d’ajuts anuals de què cada sol·licitant pot gaudir.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.13 i 32 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, en els termes següents:

Article 1. Modificacions realitzades

Tot seguit s’expressa com queda modificat l’Acord normatiu 12129/2017.

1. Es modifica el penúltim paràgraf de l’article 3. La nova redacció és aquesta:

«En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i f), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d’haver participat en l’equip investigador d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els darrers dos anys. En el cas particular del col·lectiu indicat a la lletra d), no s’aplicarà aquest requisit si el sol·licitant no compleix les condicions per participar en un equip d’investigació d’un projecte del Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació

2. Es modifica la redacció del segon apartat de l’article 4 en el sentit següent:

«Cada professor pot sol·licitar un màxim de dos ajuts cada any, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.»

3. Es modifiquen els imports màxims per concepte de despesa indicats a les lletres a) i f) del tercer apartat de l’article 4. Per tant, la nova redacció d’aquestes lletres és aquesta:

«a) Inscripció: fins al 75%, amb un màxim de 400 euros.

[...]

»f) Viatge: fins a 150 euros si l’activitat té lloc a Espanya, fins a 350 euros si té lloc en un país europeu i fins a 500 euros si té lloc a la resta del món.

»A les conferències convidades es tindrà en compte el finançament aportat per la institució que convida.

»Si el 75% de les despeses d’inscripció no arriba a l’import màxim de 400 euros establert a la lletra a), la diferència entre aquestes dues quantitats podrà imputar-se totalment o parcialment al cofinançament de les despeses d’allotjament, sense que en cap cas la quantitat cofinançada per aquest concepte superi el màxim permès corresponent a tres dietes d’allotjament en el país de destinació.»

4. Es modifica la redacció del primer paràgraf de l’apartat primer de l'article 5 en el sentit següent:

«Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal del personal investigador mitjançant el formulari habilitat a l'efecte, i seran sotmeses al vistiplau del director del departament o institut.»

5. El tercer apartat de l’article 5 tindrà aquesta nova redacció:

«Les sol·licituds podran ser avaluades per la Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d’Investigació, a petició expressa del vicerector amb competències en matèria d'investigació. La Comissió es reunirà, a aquest efecte, amb caràcter extraordinari en qualsevol moment que es consideri oportú.»

Article 2. Publicació del text modificat

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre de l’articulat resultant de la modificació de l’Acord normatiu 12129/2017.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

Annex

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest programa és facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant participació en congressos científics i la realització d’estades de treball en altres centres d’investigació espanyols i estrangers.

Article 2. Característiques dels ajuts

Aquest programa pot subvencionar les activitats següents:

 1. Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de 3 setmanes.
 2. Presentació de comunicacions a actes científics (congressos o simposis) de rellevància que tinguin un comitè científic que faci una selecció de les ponències mitjançant la seva avaluació.

Article 3. Requisits dels sol·licitants

Poden demanar aquests ajuts:

 1. Ajudants i personal investigador en formació, vinculat a la UIB, que gaudeixi d’un contracte predoctoral en el marc dels programes de Formació de professorat universitari (FPU), Formació de personal investigador (FPI) i d’altres equiparables de l’Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB. En cas que el centre beneficiari del contracte predoctoral no sigui la UIB, caldrà que el sol·licitant estigui matriculat en un programa de doctorat de la UIB.
 2. Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.
 3. Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, de plantilla i interins, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.
 4. Investigadors, vinculats contractualment a la UIB, dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables a l’Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.
 5. Investigadors contractats per la UIB amb càrrec a projectes de recerca finançats a través de convocatòries competitives.
 6. Investigadors dels instituts universitaris de recerca, sense necessitat de pertànyer a la plantilla de PDI de la UIB. En aquest cas, el sol·licitant ha d’acreditar la seva vinculació a un OPI o una altra institució que inclogui la recerca entre les seves finalitats.

En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i f), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d’haver participat en l’equip investigador d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els darrers dos anys. En el cas particular del col·lectiu indicat a la lletra d), no s’aplicarà aquest requisit si el sol·licitant no compleix les condicions per participar en un equip d’investigació d’un projecte del Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació.

En el cas particular dels professors associats, el requisit és la participació en l’equip de treball d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els darrers dos anys que, necessàriament, ha de ser de la UIB.

Article 4. Quantia i naturalesa dels ajuts

 1. Anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat màxima que pot percebre una mateixa persona cada any. Les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial seran el 50% de les dels professors a temps complet.
 2. Cada professor pot sol·licitar un màxim de dos ajuts cada any, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.
 3. Es poden cofinançar despeses de transport, allotjament i inscripció, d’acord amb els imports màxims següents:
  1. Inscripció: fins al 75%, amb un màxim de 400 euros.
  2. Dietes de manutenció (nacionals): tres dies, màxim a 25 euros/dia.
  3. Dietes de manutenció (estranger): tres dies, màxim a 45 euros/dia.
  4. Dieta d’allotjament (nacional): tres dies, màxim a 25 euros/dia.
  5. Dieta d’allotjament (estranger): tres dies, màxim a 45 euros/dia.
  6. Viatge: fins a 150 euros si l’activitat té lloc a Espanya, fins a 350 euros si té lloc en un país europeu i fins a 500 euros si té lloc a la resta del món.
   A les conferències convidades es tindrà en compte el finançament aportat per la institució que convida.
   Si el 75% de les despeses d’inscripció no arriba a l’import màxim de 400 euros establert a la lletra a), la diferència entre aquestes dues quantitats podrà imputar-se totalment o parcialment al cofinançament de les despeses d’allotjament, sense que en cap cas la quantitat cofinançada per aquest concepte superi el màxim permès corresponent a tres dietes d’allotjament en el país de destinació.
 4. Els investigadors en formació de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d’estades només podran gaudir d’un ajut de la UIB en cas que l’hagin sol·licitat a l’organisme del qual depèn el finançament del seu contracte i aquest els l’hagi denegat.

Article 5. Presentació i tramitació de les sol·licituds

 1. Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal del personal investigador mitjançant el formulari habilitat a l'efecte, i seran sotmeses al vistiplau del director del departament o institut.
  No es considerarà la petició de cap sol·licitant que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.
 2. Per a l’assistència a congressos i seminaris, s’ha d’adjuntar el resum de la comunicació i còpia de l’acceptació de la comunicació. Per a estades de treball, s’ha d’especificar el lloc i la durada, i s’ha d'adjuntar un escrit on s’expliqui el motiu de l’estada, un resum del treball que s’ha de fer i una carta d’invitació o d’acceptació del centre receptor.
 3. Les sol·licituds podran ser avaluades per la Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d’Investigació, a petició expressa del vicerector amb competències en matèria d'investigació. La Comissió es reunirà, a aquest efecte, amb caràcter extraordinari en qualsevol moment que es consideri oportú.

Article 6. Inadmissió de sol·licituds i denegació d’ajuts

 1. La convocatòria es mantindrà oberta sempre i no s’acceptarà cap sol·licitud un mes després d’haver fet l’activitat.
 2. L’incompliment de les condicions establertes a l’article anterior implicarà la denegació de la subvenció i la possible inhabilitació del sol·licitant en convocatòries posteriors.

Article 7. Concessió dels ajuts

La concessió dels ajuts establerts a la present normativa queda supeditada a la disponibilitat pressupostària.

Disposicions addicionals

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Interpretació i desenvolupament

 1. Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.
 2. Es faculta la Comissió d’Investigació per dirimir qualsevol controvèrsia i resoldre qualsevol dubte que puguin aparèixer en el procés d’avaluació de les sol·licituds.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 10210/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 361, de 2 de març).

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.