logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 545 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2022
Consell de Direcció

14707. ACORD EXECUTIU del dia 7 de desembre de 2022 relatiu a la declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats terminis en procediments administratius.

L’Acord normatiu 14424/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el calendari per a l’any acadèmic de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 534 extr., de 31 de març), preveu, a l’apartat 6, que «S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, ambdós inclosos […]».

Per tant, amb l'objecte de facilitar el compliment de determinats terminis establerts en alguns procediments administratius, i d'acord amb el que disposa l'article 30 (Còmput de terminis) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, ha acordat el següent:

Primer. Declarar inhàbil el període comprès entre els dies 23 de desembre de 2022 i 6 de gener de 2023, ambdós inclosos, a l'efecte del còmput dels terminis corresponents a procediments incoats la resolució dels quals correspongui a la UIB, tant per a la presentació de sol·licituds com per a la realització de tràmits o la seva resolució i la notificació de l’acte de què es tracti, sens perjudici del que estableixen el procediment administratiu concret i l’apartat següent.

Així mateix, es declara inhàbil tot el període esmentat quant a tràmits referits a procediments selectius corresponents a les convocatòries del PDI i del PAS.

Segon. No obstant l’anterior, en els supòsits de procediments de contractació pública a l’empara de les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), el període esmentat i tots els seus dies seran hàbils en els termes establerts al text legal esmentat.

En conseqüència, s’ha d’aplicar plenament el que estableix la disposició addicional dotzena (Còmput de terminis) de la Llei 9/2017 indicada: «Els terminis establerts per dies en aquesta llei s’han d’entendre referits a dies naturals, llevat que aquesta indiqui expressament que només s’han de computar els dies hàbils. No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.»

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot