logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 540 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de setembre de 2022
Consell de Direcció

14578. ACORD EXECUTIU del dia 25 de juliol de 2022 pel qual es crea l’Àrea d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears com a unitat integral de promoció, suport i gestió de la recerca.

La UIB assumeix la investigació com a objectiu fonamental de l’activitat que desenvolupa. Per poder dur a terme aquest objectiu, compta amb investigadors d'excel·lència i amb uns equipaments que permeten desenvolupar l’activitat investigadora amb una qualitat i competitivitat de nivell internacional.

Els darrers temps, la UIB ha impulsat diverses actuacions amb l’objectiu de continuar millorant l’activitat investigadora, estructurades sobre tres eixos: la millora del rendiment investigador individual, dels grups de recerca i institucional; la millora de les condicions laborals del personal investigador, i la millora de l’adaptació de l’activitat investigadora a la responsabilitat social i ambiental de la institució. Els instruments plantejats per assolir aquestes millores inclouen l’increment dels recursos humans i econòmics captats i destinats a la recerca, el perfeccionament de la infraestructura i dels equipaments científics, i la dotació, ordenació i estructuració del suport tècnic i administratiu a la recerca.

En aquest context, es proposa crear una estructura administrativa i de suport que asseguri la coordinació del suport tècnic, econòmic i administratiu a la recerca. L’Àrea d’Investigació pretén ordenar i coordinar l'estructura administrativa de promoció i suport a la recerca realitzada a la UIB, prestant l’assessorament i el suport administratiu necessaris per a una execució racional i professional de l’activitat investigadora.

L’organització de l’àrea en oficines i unitats respon a l’objectiu de facilitar el treball eficaç i eficient en l’activitat investigadora institucional, mitjançant criteris i instruments innovadors i de qualitat, oferint un suport professional i una atenció personalitzada i propera a l’investigador i orientada a la millora del rendiment investigador de la UIB. Així mateix, l’Àrea d’Investigació permetrà millorar l’impuls i el suport a la política científica establerta pels òrgans de govern de la UIB.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear l’Àrea d’Investigació en els termes següents:

Article 1. Creació i dependència

 1. Es crea l’Àrea d’Investigació, que depèn orgànicament del vicerector amb competències d’investigació.
 2. L’Àrea d’Investigació és formada per les unitats funcionals següents:
  1. Equip de direcció
  2. Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics
  3. Oficina de Projectes Europeus
  4. Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca
  5. Unitat de Divulgació i Cultura Científica

Article 2. Funcions

 1. L’Àrea d’Investigació pretén ser considerada com un agent més en el desenvolupament d'una investigació de prestigi reconegut i sensible amb la societat, mitjançant una gestió de la investigació àgil, flexible, dinàmica i adaptada a les necessitats del moment. Així mateix, l’Àrea té per objectiu ser reconeguda entre la comunitat universitària com una estructura altament eficaç i compromesa amb les necessitats del personal investigador i proporcionar la màxima visibilitat de la recerca realitzada, que ha de ser accessible per al ciutadà i la societat.
 2. Les funcions de l’Àrea d’Investigació són les següents:
  1. Assessorar i donar suport a la política científica i investigadora institucional.
  2. Promoure la consecució dels objectius vinculats a la recerca establerts al Pla estratègic de la UIB.
  3. Promoure i gestionar l’execució de l’activitat investigadora a la UIB i donar-hi suport integral.
  4. Assessorar i donar suport tècnic i de gestió en matèria de polítiques de captació i retenció de talent investigador. En particular, gestionar les actuacions necessàries per al manteniment del segell d’excel·lència en l’estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R).
  5. Gestionar el Programa de Foment de la Recerca.
  6. Gestionar els sistemes d’informació de la recerca institucionals.
  7. Gestionar el catàleg de grups de recerca i laboratoris de la UIB.
  8. Gestionar i coordinar el col·lectiu de gestors de projectes de proximitat i promoure’n la formació.
  9. Informar i assessorar el personal investigador de la UIB sobre convocatòries de projectes de recerca i altres oportunitats de finançament d’activitat investigadora i fer-ne difusió.
  10. Promoure la participació del personal investigador de la UIB en projectes de recerca finançats i altres oportunitats de finançament d’activitat investigadora, com són el Programa de Foment de la Recerca de la UIB, el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, el Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació i el Programa marc de la Unió Europea.
  11. Assessorar i donar suport en la preparació de projectes de recerca liderats per personal investigador de la UIB i dels seus instituts mixts.
  12. Gestionar tècnicament i econòmicament projectes de recerca i d’altra activitat investigadora liderats per personal investigador de la UIB i dels seus instituts mixts.
  13. Assessorar i donar suport tècnic i de gestió en les actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica.
  14. Gestionar els mecanismes de col·laboració amb altres entitats estatals i internacionals en el marc de projectes d’investigació.
  15. Promoure la formació i l'especialització de gestors de projectes, especialment la seva especialització en programes de finançament de la recerca, i en particular de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.
  16. Altres funcions vinculades a la promoció, assessorament, suport tècnic i administratiu i gestió de l’activitat investigadora a la UIB.

Article 3. Recursos

La UIB dotarà l’Àrea d’Investigació dels recursos humans i materials necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 4. Equip de direcció

 1. L’Àrea d’Investigació serà dirigida per un equip de direcció format per un director i un o més subdirectors, designats pel Consell de Direcció entre el personal docent i investigador amb experiència acreditada en la direcció de la recerca.
 2. Les seves funcions són dirigir i coordinar l’Àrea d’Investigació, així com la promoció, coordinació i gestió de les activitats vinculades a la recerca a la UIB. El director exerceix funcions de suport i assessorament al vicerector amb competències d’investigació en matèria de disseny i gestió del Programa de Foment de la Recerca, així com en la supervisió, coordinació i millora de la gestió dels fons de recerca.
 3. Són funcions del director:
  1. Exercir la direcció executiva de l’Àrea d’Investigació i del seu personal.
  2. Exercir la coordinació funcional i estratègica de les oficines, serveis i unitats que integren l’Àrea d’Investigació.
  3. Dirigir el personal TIC de l’Àrea.
  4. Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en l’àmbit de la política científica i la investigació.
  5. Proposar i administrar el pressupost anual de l’Àrea d’Investigació.
  6. Coordinar la confecció d’informes i memòries en l’àmbit de l’activitat investigadora a la UIB.
  7. Representar l’Àrea d’Investigació davant els diferents òrgans de govern de la UIB i davant altres institucions externes.
  8. Coordinar amb la resta de serveis de la UIB els processos administratius que afectin la recerca.
  9. Elevar al Consell de Direcció les propostes de designació de subdirectors.
  10. Executar els acords del Consell de Govern, del Consell de Direcció, de la Comissió d’Investigació i del vicerector amb competències d’investigació.
  11. Altres funcions que li encomanin el Consell de Govern, el Consell de Direcció i el vicerector amb competències d’investigació.
 4. El director ha de ser un membre permanent del personal docent i investigador amb un mínim de dos sexennis d’investigació o de transferència reconeguts. A efectes retributius i de reconeixement de càrrega docent, la direcció és equivalent, com a mínim, al càrrec de degà.
 5. La funció del subdirector o subdirectors és donar suport específic al director en àmbits concrets de les seves competències, com puguin ser la gestió de projectes europeus, la gestió de recursos humans per a la recerca, la gestió del Programa de Foment de la Recerca, o semblants.
 6. Per ocupar el càrrec de subdirector cal ser membre permanent del personal docent i investigador amb un mínim d’un sexenni d’investigació reconegut. A efectes retributius i de reconeixement de càrrega docent, la direcció és equivalent, com a mínim, al càrrec de cap de departament.
 7. L’equip de direcció de l’Àrea d’Investigació dirigirà el personal TIC adscrit a l’Àrea, i decidirà i prioritzarà les tasques i el desenvolupament d’eines informàtiques necessaris.

Article 5. Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics (OSR-EA)

 1. Es crea l’Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics.
 2. Aquesta oficina és un instrument de suport per a la participació de la UIB en programes de finançament de projectes d’R+D+I d’àmbit estatal, autonòmic i local.
 3. L’Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics té les funcions següents:
  1. Identificar i difondre entre el personal docent i investigador i el personal tècnic vinculat a la recerca les convocatòries estatals, autonòmiques i locals de projectes de recerca.
  2. Promoure la participació del PDI en projectes de recerca d’àmbit estatal, autonòmic i local, preferentment en funcions de direcció.
  3. Assessorar el PDI sobre oportunitats de captació de recursos per al finançament finalista per a la recerca.
  4. Gestionar de manera integral la presentació de sol·licituds a convocatòries competitives de finançament de la recerca d’àmbits estatal, autonòmic i local: suport tècnic, gestió administrativa de la sol·licitud i seguiment fins que sigui resolta.
  5. Assessorar tècnicament durant l'execució del projecte o ajuda.
  6. Acompanyar en la justificació tècnica de projectes.
  7. Realitzar la intervenció econòmica i la justificació econòmica i donar suport en les auditories de projectes estatals, autonòmics i locals.

Article 6. Oficina de Projectes Europeus (OPE)

 1. L'Oficina de Projectes Europeus es creà per l’Acord executiu 14485/2022, de 27 d’abril. Aquesta oficina és un instrument de suport per a la participació de la UIB en programes internacionals d’R+D+I, especialment als programes marc de la Unió Europea. Així, aquesta oficina assessora el personal investigador de la UIB en l’elaboració de propostes de projectes internacionals i ofereix ajuda tècnica, incloent-hi la revisió de propostes (coordinada amb els punts nacionals de contacte) i l’assessorament pressupostari.
 2. Les seves funcions són:
  1. Informar i assessorar el personal docent i investigador i el personal tècnic vinculat a la recerca sobre convocatòries de projectes europeus i internacionals i difondre-les entre aquests mateixos investigadors, així com dur a terme la gestió integral dels projectes de programes d'R+D+I d'àmbit europeu i internacional.
  2. Promoure la participació del personal investigador de la UIB en projectes de recerca internacionals, en particular en el Programa marc de la Unió Europea.
  3. Donar suport a la preparació de projectes de recerca internacionals liderats pel personal investigador de la UIB.
  4. Organitzar activitats informatives i de formació sobre preparació de propostes.
  5. Donar suport a la gestió tècnica i econòmica de projectes europeus de la UIB.
  6. Fomentar la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals en el marc de projectes d’investigació internacionals i donar suport a la cerca de socis per participar en propostes en consorci.
  7. Promoure la formació i l’especialització de gestors de projectes en l'àmbit europeu, així com la seva posada al dia sobre els programes internacionals de finançament de la recerca, i en particular el Programa marc de la Unió Europea.
  8. Altres actuacions que contribueixin a la màxima participació de la UIB en programes de recerca internacionals.

Article 7. Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU)

 1. Es crea l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca.
 2. Aquesta oficina és un instrument de suport per a la participació de la UIB en programes de captació de talent investigador en totes les etapes de la carrera investigadora, des de la predoctoral fins a la postdoctoral sènior. Així mateix, aquesta oficina és l’encarregada de la promoció, difusió, gestió i justificació dels subprogrames que formen el Programa de Foment de la Recerca.
 3. L’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca té les funcions següents:
  1. Identificació de convocatòries estatals, autonòmiques i locals de captació de recursos humans per a la recerca i difusió de les convocatòries entre el personal docent i investigador i el personal tècnic vinculat a la recerca.
  2. Gestió interna dels procediments necessaris per presentar propostes institucionals a programes de finançament de recursos humans per a la recerca.
  3. Assessorament a la direcció de l’Àrea d’Investigació en matèria de polítiques adequades als instruments vigents de captació de recursos humans per a la recerca.
  4. Gestió integral de convocatòries i subprogrames del Programa de Foment de la Recerca de la UIB (programa propi de recerca).
  5. Gestió, seguiment tècnic i justificació tècnica i econòmica dels contractes formalitzats en el marc de programes de captació de recursos humans per a la recerca.
  6. Intervenció, justificació econòmica i suport en les auditories d’actuacions en el marc del Programa de Foment de la Recerca de la UIB.
  7. Gestió del catàleg de grups de recerca i laboratoris.

Article 8. Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC)

 1. Es crea la Unitat de Divulgació i Cultura Científica.
 2. Aquesta unitat és un instrument de promoció de la divulgació a la societat dels coneixements, la investigació i la innovació propis de la UIB, així com el foment de la cultura científica en la nostra societat. La UDCC treballarà en la planificació, l’impuls, la coordinació i la realització d’activitats institucionals de divulgació i cultura científica com ara la Nit dels Investigadors o la Setmana de la Ciència, en coordinació amb altres serveis de la UIB. Aquesta unitat té també les funcions de promoció, gestió i suport tècnic i administratiu en la sol·licitud i l’execució d’actuacions de divulgació finançades externament.
 3. Les funcions de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica són les següents:
  1. Identificació i difusió de convocatòries internacionals, estatals, autonòmiques i locals per al finançament d’actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica que provenen tant de la iniciativa del personal docent i investigador com de la UDCC mateixa.
  2. Assessorament i formació en matèria de divulgació i promoció de la cultura científica (cursos, tallers, xerrades, entrevistes personals, etc.).
  3. Suport en la creació de continguts vinculats a la divulgació de la recerca i la innovació.
  4. Promoció de la difusió dels resultats d’investigació entre el públic no especialitzat.
  5. Promoció i suport per a l’elaboració de material divulgatiu.
  6. Suport en el disseny, la difusió i l'execució d'activitats de divulgació per al públic general.
  7. Coordinació i elevació a la direcció de l’Àrea de la planificació anual d’activitats institucionals de divulgació.
  8. Impuls, coordinació i realització d’activitats institucionals de divulgació i promoció de la cultura científica.
  9. Gestió, seguiment tècnic i justificació tècnica i econòmica del finançament obtingut per a actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica.
  10. Coordinació amb la unitat de la UIB competent en comunicació externa i relacions amb els mitjans de comunicació per a la difusió coordinada dels coneixements, la recerca i la innovació propis de la UIB.
  11. Intervenció, justificació econòmica i suport en les auditories d’actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica.
  12. Qualssevol altres que la direcció de l’Àrea o els òrgans de govern de la UIB li atribueixin en l’àmbit de la divulgació i la cultura científica.

Article 9. Portal del personal investigador

Sens perjudici de les eines adoptades per la UIB en compliment de la legislació en matèria d’administració electrònica, el Portal del personal investigador (http://ppi.uib.cat o equivalent) és l’aplicació informàtica preferent per a la gestió electrònica dels tràmits propis de l’Àrea d’Investigació, i en particular per a la gestió del Programa de Foment de la Recerca.

Disposició transitòria

Única. Oficina de Suport a la Recerca

Mentre no es facin efectius el desplegament de recursos prevists a l’article 3 i la dotació dels recursos humans per al desplegament efectiu de les unitats anteriorment definides, l’Oficina de Suport a la Recerca, creada per l’Acord executiu 5151/2000, del dia 10 d'octubre, continuarà assumint les funcions que té assignades en la data d’entrada en vigor d’aquest acord executiu.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que estableix la present disposició.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot