logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 539 - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 29 de juliol de 2022
Consell de Govern

14540. ACORD NORMATIU del dia 15 de juny de 2022 pel qual s’aprova la normativa que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació.

La Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de garantir uns processos de contractació del personal investigador oberts, transparents, basats en el mèrit i la capacitat i d’acord amb els principis establerts a la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta de contractació d’investigadors, s’alinea mitjançant la present normativa amb els principis de la Unió Europea encaminats a desenvolupar un mercat laboral investigador d’àmbit europeu que sigui atractiu, obert i viable, i en el qual les condicions generals permetin contractar i conservar personal investigador altament qualificat en entorns que afavoreixin el rendiment i la productivitat.

En aquest sentit, el 19 de febrer de 2018 la UIB es va adherir formalment davant la Comissió Europea als principis prevists a la Carta europea de l’investigador i al Codi de conducta de contractació d’investigadors, i el 14 de novembre de 2019 la UIB va enviar a la Comissió Europea l’expedient documental necessari per superar la primera fase d’implementació de l’Estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R, per les sigles en anglès).

El 26 de juliol de 2020 la Comissió Europea, a través d’EURAXESS, va concedir a la UIB el segell HR Excellence in Research Award, i s’inicià un període de dos anys per implementar-lo plenament.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.13 i 32 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació, en els termes següents:

Article 1. Objecte i contractes exclosos

 1. La present normativa té per objecte regular el procés de selecció i contractació de personal investigador, tècnic i/o gestor de la investigació a càrrec de projectes d’investigació, convenis, acords o figures similars amb finançament del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Queda expressament exclosa d’aquesta normativa la contractació finançada per convocatòries de contractació de personal regulades per normativa específica que estableixi les condicions de selecció, laborals i econòmiques del personal dedicat a la investigació a contractar.
 3. En els supòsits en què es requereixi la incorporació de personal d’administració i serveis a llocs de treball de l’estructura dels serveis o unitats administratives, la selecció es realitzarà de conformitat amb el procediment que estableix l’Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Definicions

 1. D’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i a l’efecte d’aquesta normativa, es considera personal investigador el que disposa de la titulació corresponent i duu a terme una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, així com l’ús d’aquests coneixements per crear noves aplicacions, per transferir-los i per divulgar-los.
 2. Es considera personal tècnic el que desenvolupa tasques per a les quals es necessiten coneixements i experiència de naturalesa tècnica i que requereixen l’aplicació de conceptes i mètodes operatius, sota la direcció del personal investigador.
 3. Es considera personal gestor de la investigació aquell que desenvolupa tasques logístiques o de suport no experimental, sota la direcció del personal investigador.
 4. S’anomena actuació marc el projecte, subvenció, conveni, acord, donació o figura similar amb finançament del capítol 6 del pressupost de la Universitat que tingui per objecte la recerca i que financi totalment o parcialment la contractació.
 5. Es considera persona responsable d’una contractació l’investigador principal de l’actuació marc. Els investigadors principals poden delegar formalment aquesta responsabilitat en altre personal docent i investigador amb vinculació permanent amb la UIB.

Article 3. Règim jurídic

La contractació del personal objecte d’aquesta normativa es regirà pel que estableixin les bases de cada convocatòria de contractació. Els contractes de treball que se subscriguin s’han d’ajustar a la normativa laboral vigent, als requisits específics establerts als projectes d’investigació, convenis o acords o a les circumstàncies sobre les quals es fonamentin. A més, si escau, els seran aplicables les normes següents:

 1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les modificacions posteriors.
 2. La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 3. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 4. El Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors.
 5. Els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.
 6. El Reial decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació.
 7. El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 8. El Reial decret llei 8/2022, de 5 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
 9. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
 10. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 11. Qualsevol altra normativa que pugui ser aplicable.

Article 4. Proposta de contractació

 1. Les propostes de contractació s’organitzen en convocatòries distribuïdes al llarg de l’any acadèmic. A la pàgina web de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) es publicarà anualment el calendari de terminis per a la tramitació de propostes, publicació d’ofertes i contractació de personal regulada per aquesta normativa.
 2. Per iniciar els tràmits de la contractació, el responsable ha d’emplenar el formulari de proposta de contractació disponible al Portal del personal investigador (PPI) de la Universitat de les Illes Balears (https://ppi.uib.cat/).
 3. Les propostes de contractació es poden registrar fins al sisè dia hàbil previ a la data de publicació de la convocatòria. Per a cada convocatòria de contractació es publicarà a la pàgina web de l'OSR (https://osr.uib.cat/) el termini límit per presentar les propostes de contractació.
 4. La proposta de contractació ha d’indicar, com a mínim, la categoria, la durada, la dedicació, l’horari, el lloc de prestació de serveis, la persona responsable, l’objecte i l’àrea de la contractació, la referència de l’actuació marc, el salari a percebre i la resta de requeriments exigits per publicar-se en plataformes com EURAXESS.
 5. El formulari de proposta de contractació es pot emplenar en català, castellà i anglès.

Article 5. Revisió administrativa, correcció lingüística i traducció de les propostes

 1. Les propostes de contractació se sotmetran a una revisió administrativa que n'analitzarà la viabilitat econòmica i l’adequació a la font de finançament proposada.
 2. Els expedients de propostes de contractació s’adreçaran a l’OSR o al servei amb competències en gestió de la investigació.
 3. En cas que l’OSR no disposi de documentació relativa a l’actuació marc que permeti la viabilitat tècnica i econòmica de la contractació, la sol·licitarà a la persona responsable.
 4. Si escau, el Servei Lingüístic –o el servei amb les competències corresponents– s’encarregarà de corregir i traduir el text de l’oferta de contractació al català i a l’anglès.
 5. Les propostes de contractació que superin la revisió administrativa s’han de notificar als serveis administratius corresponents, que hauran de realitzar una reserva de crèdit.

Article 6. Publicitat de les ofertes de treball

 1. Un cop superada la revisió administrativa, feta la reserva de crèdit i quan es disposi dels textos corresponents en català, castellà i anglès, l’OSR publicarà a la pàgina web de la Universitat, així com al portal EURAXESS de la Comissió Europea (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/) o en portals anàlegs, l’oferta de treball.
 2. L’oferta de treball ha d’informar, entre d’altres, del procés de contractació, dels criteris de selecció, de la composició de la comissió de selecció i, si escau, del nombre de llocs disponibles i de les perspectives de desenvolupament de carrera.
 3. El termini per defecte per presentar les sol·licituds serà de deu dies a partir de la publicació de la convocatòria. No obstant això, es podrà ampliar aquest termini a petició de la persona responsable de la contractació, que s’haurà d’expressar motivadament en el moment de fer la proposta.

Article 7. Sol·licituds dels candidats

 1. Les persones interessades a esdevenir candidats a la contractació han de sol·licitar-ho telemàticament emplenant la corresponent sol·licitud disponible al catàleg de procediments de la seu electrònica de la UIB (https://seu.uib.cat/ca/Serveis/Cataleg-de-procediments/), de conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Acord normatiu 14427/2022, de 23 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears. No s’admetran formalment altres vies de registre o expressió d’interès.
 2. Al formulari de sol·licitud, la persona interessada hi ha de proporcionar informació personal obligatòria, com la data de naixement, la nacionalitat, el número del document d’identificació personal (DNI, NIF, passaport), les titulacions i universitats d’expedició, l’experiència laboral postdoctoral, i en podrà aportar d’opcional amb finalitats estadístiques i d’avaluació d’assoliment d’objectius com ara el gènere, ètnia o país de naixement.
 3. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’un currículum de la persona interessada. Si escau, la comissió de selecció podrà sol·licitar l’acreditació documental, total o parcial, dels mèrits inclosos al currículum o una declaració responsable signada per l’interessat.
 4. Acabat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de tres dies hàbils, l’OSR publicarà al tauler electrònic oficial de la seu electrònica de la UIB la llista provisional de candidats admesos i exclosos, amb expressió de la causa d’exclusió o omissió, si escau.
 5. Les possibles esmenes o al·legacions a la llista provisional s’han de presentar mitjançant la seu electrònica de la UIB en el termini de tres dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista. En cas que totes les sol·licituds siguin admeses, es podrà prescindir d’aquest tràmit i del seu termini, circumstància que s’haurà de manifestar a la resolució de concessió.
 6. El dia hàbil següent a la finalització del termini referit al punt anterior es publicarà al tauler electrònic oficial la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, signada pel vicerector competent en matèria d'investigació (o persona que delegui).

Article 8. Selecció dels candidats

 1. 1. La selecció dels candidats anirà a càrrec d’una comissió de selecció la composició de la qual s’establirà, si escau, en cada convocatòria. La comissió de selecció ha de reunir membres amb diversos nivells d'experiència i competències, hi ha d’haver un equilibri adequat entre homes i dones i, quan sigui possible i viable, ha d’incloure membres de diversos sectors (públics i privats) i disciplines, fins i tot d'altres països, i amb experiència adequada per avaluar els candidats.
  1. La comissió de selecció serà integrada per:
   1. El vicerector competent en matèria d'investigació (o persona que delegui), que la presidirà.
   2. La persona responsable (o persona que delegui).
   3. Els membres de la Comissió Avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca (CAOSR).
   4. Un o més membres experts en la temàtica en la qual s’emmarca la contractació, si escau, elegits pel president de la comissió.
   5. El cap de servei de l’OSR (o persona que delegui), que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
  2. Els membres integrants de la comissió de selecció estaran sotmesos als motius de recusació i abstenció prevists a la Llei 39/2015. Tots els membres de la comissió han de subscriure una declaració d'absència de conflicte d'interessos.
  3. Per als supòsits d'absència o malaltia, o en els casos en els quals hagi estat declarada l'abstenció o la recusació d'algun membre de la comissió, els membres afectats seran substituïts pels membres suplents de la CAOSR.
  4.  Tots els membres de la comissió de selecció han de subscriure i observar els principis establerts al Codi de conducta per a la contractació d’investigadors. Aquests principis han de garantir l'observança, entre d’altres, de la transparència del procés de contractació i la igualtat de tracte entre tots els candidats, especialment quant al desenvolupament d'un mercat laboral europeu atractiu, obert i sostenible per al personal investigador, i complementen els descrits a la Carta europea de l'investigador.
  5. Els membres de les comissions han d’haver rebut formació adequada d’OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) per actuar a la comissió de selecció.
 2. La comissió de selecció pot convidar, segons les necessitats, persones externes expertes en la temàtica objecte de la contractació, dels sectors públic i privat.
 3. Les reunions de la comissió de selecció poden tenir lloc de manera presencial o bé a través de mitjans telemàtics.
 4. El termini general perquè la comissió de selecció es reuneixi per tal d’analitzar les sol·licituds corresponents i determinar els candidats a contractar serà de cinc dies hàbils a partir de la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
 5. La comissió de selecció pot convocar els candidats a una entrevista personal.
 6. Les decisions de la comissió de selecció es prendran per majoria simple.
 7. Tots els candidats seran avaluats de manera imparcial i objectiva.
 8. És possible deixar deserta la selecció si la comissió estima que cap dels candidats no reuneix els requisits necessaris per ocupar la plaça oferta.
 9. Igualment, la comissió de selecció pot determinar la incorporació de fins a un màxim de cinc suplents que compleixin igualment tots els requisits, que passaran a ocupar el lloc de treball per rigorós ordre de prelació, en cas que el candidat seleccionat inicialment deixi d’ocupar-lo per qualsevol motiu. Arribat el cas, i no més tard d'un any després de la data inicial de contractació, la proposta d’incorporació als suplents serà automàtica, seguint l’ordre de prelació establert i sense necessitat d’haver de fer un nou procés de selecció.
 10. El secretari de la comissió redactarà una acta, que farà la funció de resolució provisional i que serà signada electrònicament per tots els membres de la comissió de selecció.

Al document esmentat, hi constarà la relació d’aspirants avaluats i seleccionats, si escau, amb la respectiva puntuació obtinguda. La resolució provisional contindrà, si escau, la identificació de la persona seleccionada i dels possibles suplents (DNI, passaport, NIE o similar) amb l’ordre de prelació establert per la comissió de selecció i la puntuació obtinguda.

Article 9. Resultat del procés de selecció

 1. La comissió de selecció publicarà la resolució provisional amb el resultat del procés de selecció al tauler electrònic oficial de la seu electrònica de la UIB el dia següent al de l’adopció de l’acord.
 2. Es comunicarà individualment als candidats un informe individualitzat, que inclourà el resultat del procés de selecció, així com un informe de l’avaluació de la seva sol·licitud, amb especial menció dels punts forts i febles de les sol·licituds.
 3. Contra la resolució provisional es podrà interposar reclamació adreçada al president de la comissió de selecció en el termini de tres dies des de l’endemà de la publicació.
 4. En cas de declarar-se desertes les places, s’especificarà expressament aquesta circumstància, que haurà de ser motivada.
 5. En un termini no superior a cinc dies des de l’endemà de la publicació de la resolució provisional, es publicarà la resolució de selecció definitiva.
 6. Contra la resolució de selecció definitiva, es podrà interposar recurs d'alçada davant el Rector en el termini d'un mes des de l’endemà de la publicació de la resolució.

Article 10. Contacte i presentació de documentació

 1. El servei competent en matèria de contractació contactarà, a partir del mateix dia de la publicació del resultat de la selecció, amb la persona seleccionada.
 2. A partir de la publicació al tauler electrònic oficial de la resolució de selecció definitiva, l’adjudicatari tindrà un termini de tres dies per acceptar la plaça. En cas d’acceptar-la, haurà d’aportar i formalitzar tota la documentació requerida per a la contractació fins a cinc dies hàbils anteriors a la data efectiva d’incorporació. En qualsevol cas, l’adjudicatari disposarà sempre de dos dies hàbils per aportar la documentació.
 3. Passat el termini indicat, si l’adjudicatari no ha manifestat de manera expressa l’acceptació de la plaça, es podrà entendre que hi renuncia.
 4. En cas que l’adjudicatari hi renunciï, es contactarà, si escau, amb la persona següent en l’ordre de prelació, que disposarà de cinc dies hàbils per acceptar i aportar documentació i formalitzar la contractació.

Article 11. Contracte

 1. En disposar de la documentació necessària, es faran les gestions oportunes per a la formalització del contracte.
 2. Cal tenir especial esment amb els candidats que subscriguin un contracte de treball amb prestació de serveis fora de la Universitat de les Illes Balears. En aquest supòsit, les persones interessades han de passar, obligatòriament i abans de partir, pel servei corresponent a signar llur contracte o extensió. Si aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica, aquesta serà la via preferent.
 3. Excepcionalment i sempre que estigui justificat, es pot trametre la documentació al lloc on es trobi la persona interessada.
 4. Els contractes de treball han d’incloure una clàusula d’adhesió als principis ètics i professionals:
  1. La realització de les tasques de recerca objecte del contracte ha d'atenir-se als principis internacionals i la normativa vigent que sigui aplicable en matèria de bioètica, experimentació animal, bioseguretat, seguretat biològica, protecció del medi ambient, patrimoni natural i biodiversitat, patrimoni històric i cultural i protecció de dades, i ha de respectar els principis fonamentals establerts a la Declaració d'Hèlsinki (Assemblea Mèdica Mundial), al Conveni del Consell d'Europa relatiu als drets humans i la biomedicina i a la Declaració Universal de la UNESCO sobre el genoma humà i els drets humans.
  2. Així mateix, se seguiran els protocols i normes establerts per la Universitat de les Illes Balears respecte del Codi d'integritat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13593/) i el Codi d'integritat en la recerca a la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13105/).

Article 12. Durada i dedicació del contracte

 1. Els contractes de treball subscrits en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa estan vinculats sempre al període d’execució de les tasques objecte de la contractació, o al període d’execució de l’actuació marc o la font de finançament que correspongui.
 2. La dedicació dels contractats pot ser:
  1. A temps complet, per una dedicació equivalent a la jornada màxima realitzada pel personal de la Universitat de les Illes Balears.
  2. A temps parcial, per una dedicació inferior a l’assenyalada anteriorment.

Article 13. Crèdit pressupostari

Els contractes de treball que se subscriguin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa resten supeditats sempre a l’existència de crèdit pressupostari. En conseqüència, la inexistència o manca (inicial o sobrevinguda) de crèdit pressupostari pot ser causa justificada d’extinció del contracte i cessament de prestació de serveis dels interessats.

Article 14. Comunicació de l’acabament del contracte o del període d’execució de l’actuació marc

El servei competent en matèria de contractació comunicarà, amb un mínim de 30 dies hàbils, al personal contractat i al personal responsable l’acabament del contracte en vigor o la data de finalització de les tasques objecte de la contractació. La comunicació d’acabament inclourà un primer pronunciament per indicar si el contracte acabarà definitivament o si serà estès:

 1. Si la persona responsable assenyala que el contracte ha d’acabar definitivament, el servei farà els tràmits corresponents.
 2. En cas que la persona responsable manifesti la seva intenció d’estendre en el temps el contracte, aquest pronunciament no implicarà la realització automàtica dels tràmits comptables corresponents, que s’hauran de fer mitjançant el procediment de proposta al PPI.
 3. Si, arribada la data d’acabament del contracte o la data de finalització de les tasques objecte de la contractació, no es té cap pronunciament de la persona responsable de la contractació, s’activarà la tramitació d’extinció del contracte i, en conseqüència, es deixarà sense efectes la relació laboral. Aquest fet implicarà l’acabament de les obligacions respectives de prestar serveis i de cotitzar i de retribuir la persona interessada.

Article 15. Extensió del contracte

Les sol·licituds d’extensió dels contractes, si escau, les han de trametre les persones responsables de la contractació mitjançant el procediment habilitat a l’efecte al Portal del personal investigador (https://ppi.uib.cat).

Aquesta documentació s’adreçarà, per a la seva validació, a l’OSR. El termini màxim per presentar la sol·licitud d’extensió és de quinze dies hàbils abans de la data d’acabament del termini de realització de les tasques motiu de la contractació.

Article 16. Extinció del contracte

En cas d’extinció prematura del contracte de treball, i sempre que en el procés de selecció s’hagi fet constar, el candidat suplent següent establert per ordre de prelació podrà ocupar el lloc sense necessitat d’haver d’iniciar un nou procediment de contractació ni haver de donar nova publicitat al lloc de treball ofert. Aquesta incorporació de suplents es podrà realitzar no més tard d’un any des de la data inicial de contractació i sempre que restin sis mesos o més fins a la data prevista a l’article 12 d’aquesta normativa. El candidat suplent s’incorporarà en les mateixes condicions i pel temps que resti del període d’execució de les tasques objecte de la contractació, o del període d’execució de l’actuació marc o la font de finançament que correspongui, d’acord amb la convocatòria.

Si en acabar el contracte de durada determinada, per expiració del temps convingut, s’ha de fer efectiva la indemnització legalment prevista, aquesta ha d’anar vinculada preferentment al projecte, conveni, acord o similar. A l’efecte dels contractes indefinits, s’habilitaran els mecanismes necessaris per ajustar-se a la normativa laboral vigent.

Disposicions addicionals

Primera. Retribucions

El Consell de Direcció aprovarà i publicarà una taula salarial amb especificació de les categories corresponents i els salaris íntegres mensuals, amb la part proporcional de les pagues extraordinàries incloses, a percebre pel personal contractat amb dedicació a temps complet, en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

En cas de contractes amb dedicació a temps parcial, els imports establerts en cada cas s’han de calcular proporcionalment conforme a la fórmula següent:

(Import íntegre amb dedicació a temps complet / Hores setmanals a temps complet) × Nombre d’hores setmanals a realitzar.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Tercera. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per dictar les normes i els criteris que estimi oportuns per a l’aplicació i la interpretació de la present normativa.

Quarta. Règim supletori

Per a tot el que no estigui previst en la present normativa seran aplicables les previsions de la Llei 39/2015.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot