logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 538 (extraordinari) - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de juliol de 2022
Consell de Govern

14529. ACORD NORMATIU del dia 15 de juny de 2022 pel qual es regula l’elaboració del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears per al període 2023-2027.

Un pla estratègic universitari consisteix a conèixer l’estat actual de la institució, concebre la Universitat del futur i definir els mitjans reals per aconseguir-la. La planificació és a l’essència mateixa del mètode científic i, com a universitat, la UIB ha de ser un exemple de bon govern.

Al llarg del temps, la UIB ha definit diversos plans estratègics sectorials i un de general per al període 2002-2006. No obstant això, actualment tots estan caducats.

Així mateix, cal dir que els Estatuts de la Universitat, a l’article 24, donen potestat al Consell de Govern per establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.

És per això que, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.1 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la següent normativa d’elaboració del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears per al període 2023-2027.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta normativa és regular l’elaboració del Pla estratègic de la Universitat per al període 2023-2027.

Article 2. Principis generals del Pla

L’elaboració del Pla estratègic ha de ser participativa, i els objectius del Pla han de ser realistes. El Pla estratègic ha d’estar alineat amb les necessitats de la societat i tenir present l’estratègia balear, nacional i europea.

Article 3. Comissió d’elaboració i seguiment del Pla

Es crea una comissió per a l’elaboració i el seguiment del Pla estratègic, que serà elegida pel Consell de Govern a proposta del Consell de Direcció. Tindrà la composició següent:

 1. El Rector, que la presidirà.
 2. Quatre vicerectors.
 3. La Gerenta.
 4. El director general amb competències universitàries o la persona que delegui.
 5. Un representant del Consell Social.
 6. Un representant dels centres de grau.
 7. Un representant dels centres de postgrau.
 8. Dos representants dels directors de departament.
 9. Un representant dels instituts universitaris de recerca.
 10. Un representant dels estudiants.
 11. Un representant del PAS.
 12. Un representant del PDI.
 13. La Secretària General, que actuarà com a secretària de la comissió amb el suport tècnic corresponent.

Article 4. Funcions de la comissió d’elaboració i seguiment del Pla

Les funcions de la comissió d’elaboració i seguiment del Pla són:

 1. Redactar la proposta de missió, visió i valors de la Universitat.
 2. Fer una anàlisi de la situació actual.
 3. Elaborar una proposta d’objectius, indicadors d’èxit i accions.
 4. Fer el seguiment de la implantació del Pla.
 5. Fer el seguiment dels objectius del Pla estratègic en la fase d’execució.

Article 5. Organització del Pla estratègic

 1. El Pla estratègic ha d’incloure:
  1. La missió actual de la Universitat.
  2. La seva visió futura.
  3. Els valors rectors amb els quals s’identifica la institució.
  4. Una anàlisi de la situació actual.
  5. Una relació d’objectius realistes, mesurables amb indicadors i assolibles en el temps previst que, tots plegats, encaminin la institució cap a la seva visió.
  6. Una sèrie d’indicadors d’èxit relacionats amb els objectius.
  7. g) Una proposta d’accions per poder assolir els objectius.
 2. El Pla s’organitzarà per eixos, que es classifiquen en tres categories:
  1. Eixos clau, que corresponen a les activitats pròpies de la Universitat. Seran tres:
   1. La docència, que fa referència a totes les activitats relacionades amb els processos d’ensenyament i aprenentatge en els estudis oficials i propis.
   2. La investigació, que fa referència a totes les activitats relacionades amb la recerca.
   3. La transferència i la cultura, que fa referència a la manera com reverteixen a la societat els nous coneixements.
  2. Eix de suport, que serà l’eix de gestió i inclourà totes les activitats de suport als processos clau.
  3. Eixos transversals, que tracten de temes de caire transversal a la institució i que tenen importància rellevant. Seran quatre:
   1. Compromís social.
   2. Projecció.
   3. Innovació i digitalització.
   4. Bon govern.

Article 6. Equips de treball

 1. La comissió d’elaboració i seguiment del Pla comptarà amb l’ajuda de quatre equips de treball: un per a cada eix clau i un quart per a l’eix de gestió.
 2. El Consell de Direcció proposarà la composició dels equips de manera que hi siguin representats tots els col·lectius directament afectats per cada eix.
 3. El nombre de membres de cada equip de treball no pot excedir la vintena.
 4. La comissió d’elaboració i seguiment del Pla donarà les pautes generals als equips de treball perquè aquests puguin elaborar la proposta d’objectius, indicadors i accions.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot