logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 536 - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de maig de 2022
Consell de Direcció

14485. ACORD EXECUTIU del dia 27 d’abril de 2022 pel qual es crea l’Oficina de Projectes Europeus (OPE).

La UIB assumeix la investigació com a objectiu fonamental de l’activitat que desenvolupa. Per poder dur a terme aquest objectiu, disposa d’investigadors d'excel·lència i d’una infraestructura que permet treballar amb un alt nivell de qualitat i competitivitat. Així ho demostren les qualificacions aconseguides en diferents rànquings internacionals que avaluen la qualitat i el nivell de col·laboració internacional en la investigació. La taxa de participació d'investigadors de la UIB en convocatòries estatals en relació amb convocatòries internacionals és molt alta. Aquest fet acredita el potencial de què disposa la UIB per incrementar la seva participació en convocatòries internacionals, i especialment en els programes marc de la Unió Europea.

Recentment, la UIB ha posat en marxa diverses línies d'actuació per incrementar-ne la presència institucional a l’espai europeu de recerca. Millorar el suport als grups de recerca per detectar oportunitats, formar consorcis o donar suport al seguiment i la gestió de l'execució de projectes europeus són funcions que la UIB ha encomanat a l'Oficina de Suport a la Recerca, en contraposició a les apostes decidides de la immensa majoria d’universitats de la CRUE.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear l’Oficina de Projectes Europeus (OPE), en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea l’Oficina de Projectes Europeus (OPE).

Article 2. Dependència

L’Oficina de Projectes Europeus (OPE) dependrà orgànicament del vicerector amb competències de recerca i la dirigirà el seu director.

Article 3. Funcions

Les funcions de l’Oficina de Projectes Europeus (OPE) són les que s’indiquen tot seguit:

  1. Informar i assessorar els investigadors de la Universitat de les Illes Balears sobre convocatòries de projectes europeus i internacionals i difondre-les entre aquests mateixos investigadors, així com dur a terme la gestió integral dels projectes de programes d'R+D+I d'àmbit europeu i internacional.
  2. Promoure la participació del personal investigador de la UIB en projectes de recerca internacionals, en particular en el programa marc de la Unió Europea.
  3. Donar suport a la preparació de projectes de recerca internacionals liderats pel personal investigador de la UIB.
  4. Donar suport a la gestió tècnica i econòmica de projectes europeus de la UIB.
  5. Fomentar la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals en el marc de projectes d’investigació internacionals i donar suport a la cerca de socis per participar en propostes en consorci.
  6. Promoure la formació i l’especialització de gestors de projectes en l'àmbit europeu, així com la seva posada al dia sobre els programes internacionals de finançament de la recerca, i en particular el programa marc de la Unió Europea.
  7. Altres actuacions que contribueixin a la màxima participació de la UIB en programes de recerca internacionals.

Article 4. Recursos

La UIB proporcionarà els recursos humans i materials necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al desenvolupament de les tasques de l’Oficina de Projectes Europeus (OPE).

Article 5. Director

El Consell de Direcció designarà el director de l’Oficina de Projectes Europeus (OPE).

Article 6. Subdirector

El Consell de Direcció designarà, si escau, el subdirector de l’Oficina de Projectes Europeus (OPE).

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot