logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 526 - Any  XXXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 15 d'octubre de 2021
Rectorat

14191. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de setembre de 2021 per la qual es nomena secretària del Centre d’Estudis de Postgrau la professora Maria Jesús Álvarez Torres.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions dels articles 3.c) i 6.2 de l'Acord normatiu 11154/2014, de 4 de novembre, pel qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau, nomèn secretària d’aquest centre la professora Maria Jesús Álvarez Torres, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. directora del Centre d’Estudis de Postgrau, Sr. vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent i Sra. Gerenta de la Universitat.