logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 526 - Any  XXXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 d'octubre de 2021
Consell de Direcció

14176. ACORD EXECUTIU del dia 22 de setembre de 2021 pel qual es crea la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP).

Les activitats finalistes de la Universitat són, essencialment, la docència, la investigació i la innovació, però un pilar de la Universitat és la gestió, que dona suport a les altres activitats.

D’una banda, ja fa temps que, per a la investigació, existeix a la UIB l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR), que cobreix l’àmbit de gestió per a aquesta activitat. D’altra banda, aquests darrers anys la Universitat de les Illes Balears ha dut a terme una sèrie d’accions per millorar la qualitat de la docència, entre les quals és un pilar bàsic la millora de la gestió acadèmica que fan el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i els professors, gestió que ha augmentat amb escreix darrerament a causa dels canvis legislatius de l’ordenació dels ensenyaments universitaris.

A la UIB hi ha un conjunt de serveis que coordinen la implantació dels títols oficials de postgrau per facilitar la gestió de l’expedient de l’estudiant, donen suport als equips directius del CEP i de l’EDUIB i duen a terme la gestió acadèmica de tots els estudis oficials de màster i doctorat. L’Oficina de Suport a la Docència (OSD) ha coordinat i conjuntat els esforços de tots aquests serveis vinculats i ha facilitat i millorat el suport a la docència. Per part seva, el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària ha assessorat i coordinat els processos de verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels títols oficials de postgrau.

De tota manera, la proposta de crear la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) es justifica amb la realització de canvis importants en les funcions que fins ara han assumit l’OSD i el SEQUA. Així, la UGEP assumeix les funcions de l’OSD referents a postgrau i incorpora les funcions del SEQUA corresponents a l’acreditació i el seguiment dels títols oficials de postgrau.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP), en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP).

Article 2. Dependència

La Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) dependrà orgànicament del vicerector amb competències de docència de postgrau i la dirigirà el seu director.

Article 3. Funcions

Les funcions de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) són les que s’indiquen tot seguit:

  1. Coordinar, a proposta del CEP i de l’EDUIB, el procés de disseny i oficialització dels títols oficials de màster i doctorat.
  2. Donar suport tècnic al disseny, la implantació, l’avaluació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials de màster i doctorat.
  3. Introduir els plans d’estudis de màster i doctorat al programa d’oficialització de títols del Ministeri i al programa de gestió acadèmica de la Universitat.
  4. Donar suport al CEP i a l’EDUIB en les tasques bàsiques de gestió acadèmica necessàries per implantar un pla d’estudis de màster i doctorat.
  5. Donar suport a la gestió de l’organització i planificació docent en l’oferta d’assignatures, definició de guies docents, temporalització i reconeixement de crèdits.
  6. Definir i gestionar el registre de títols oficials de màster i doctorat.
  7. Donar formació i suport al professorat en els aspectes que necessitin per dur a terme la seva tasca de gestió acadèmica i docent.
  8. Donar suport al CEP i a l’EDUIB en la gestió i coordinació de les pràctiques curriculars externes dels títols de màster i en les activitats formatives dels programes de doctorat.
  9. Aquelles funcions que li pugui encarregar el vicerector que tingui les competències en matèria de postgrau.

Article 4. Recursos

La UIB proporcionarà els recursos humans i materials necessaris, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per desenvolupar les tasques de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP).

Article 5. Director

El Consell de Direcció designarà el director de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP).

Article 6. Subdirector

El Consell de Direcció designarà, si escau, el subdirector de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP).

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot