logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 522 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de juliol de 2021
Rectorat

14122. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 de juliol de 2021 per la qual es modifica la composició de la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca.

El Consell de Direcció, a la sessió del dia avui, ha acordat de modificar l'Acord executiu 9301/2010, de 26 de gener, pel qual es modifica l’Acord executiu 6383/2003, de 21 d’octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 325, de 29 de gener), i ha variat la composició de la comissió esmentada.

En conseqüència i en virtut de la necessària adaptació a la modificació feta, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 38.1.u) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat que la nova composició de la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca sigui la següent:

President: el vicerector competent en matèria d’investigació, doctor Víctor Homar Santaner.

Vocals:

  • La persona que tingui la direcció de l’Oficina de Suport a la Recerca, doctora Montserrat Rodríguez Delgado.
  • La persona que tingui la subdirecció de l’Oficina de Suport a la Recerca, si escau.
  • Tres investigadors –i un suplent per a cada investigador– (amb un mínim d’un sexenni d’investigació), nomenats pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació:
    • Doctor Víctor Martínez Moll com a titular, i doctor Andreu Antoni Moià Pol com a suplent.
    • Doctor Miquel À. Capellà Galmés com a titular, i doctora Margalida Pons Jaume com a suplent.
    • Doctora Noemy Berbel Gómez com a titular, i doctor Rafel Ramis Barceló com a suplent.

Secretari: un membre del personal d’administració i serveis de l’OSR, amb veu i sense vot, nomenat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació, senyor Gregori Xavier Salvà Picó.  

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de juliol de 2021
El Rector,
Jaume Carot