logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 522 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de juliol de 2021
Rectorat

14116. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de juliol de 2021 per la qual es nomena director de l’Oficina de Suport a la Docència el professor Josep Antoni Pérez Castelló.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn director de l’Oficina de Suport a la Docència el professor Josep Antoni Pérez Castelló, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2021
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, Sra. vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador i Sra. Gerenta de la Universitat.