logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 522 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de juliol de 2021
Consell de Direcció

14101. ACORD EXECUTIU del dia 7 de juliol de 2021 pel qual es modifica l’Acord executiu 9301/2010, de 26 de gener, pel qual es modifica l’Acord executiu 6383/2003, de 21 d’octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 2003, va crear, mitjançant l’Acord executiu 6383/2003, la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 226, de 14 de novembre). Seguidament, a la sessió ordinària del dia 8 de març de 2005, es modificà amb l’aprovació de l’Acord executiu 7133/2005 (FOU núm. 250, de 18 de març). I posteriorment, a la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2010, es va tornar a modificar amb l’aprovació de l’Acord executiu 9301/2010 (FOU núm. 325, de 29 de gener).

El temps transcorregut des de la creació de la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca, els canvis produïts en la distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció i les millores tècniques necessàries en el seu funcionament fan necessària la modificació de la creació de la comissió indicada.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 9301/2010, de 26 de gener, en els termes següents:

Article 1. Objectiu

L’objectiu de la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació. També pot actuar en altres avaluacions que li assigni el Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

Article 2. Composició

 1. La comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca serà formada per les persones següents:
  1. El vicerector competent en matèria d’investigació, que la presidirà.
  2. La persona que tingui la direcció de l’Oficina de Suport a la Recerca.
  3. La persona que tingui la subdirecció de l’Oficina de Suport a la Recerca, si escau.
  4. Tres investigadors –i un suplent per a cada investigador– (amb un mínim d’un sexenni d’investigació), nomenats pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.
  5. Un membre del personal d’administració i serveis de l’OSR, amb veu i sense vot, nomenat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació. Farà les funcions de secretari.
 2. El Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació i per a determinades avaluacions, podrà demanar la presència d’altres persones, les quals podran formar subcomissions específiques o integrar-se, per a l’avaluació concreta, a la comissió avaluadora. El Consell de Direcció determinarà si aquestes persones disposen només de veu o de veu i vot.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord executiu 9301/2010, de 26 de gener (FOU núm. 325, de 29 de gener).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2021
El Rector,
Jaume Carot