logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 515 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 d'abril de 2021
Consell de Govern

13912. ACORD NORMATIU del dia 26 de març de 2021 pel qual es ratifica el Reglament de funcionament de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears, adscrita a la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Direcció del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, a la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2020, va aprovar el Reglament de funcionament de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears.

Una vegada aprovat segons les disposicions de la clàusula F (Del Reglament de funcionament) del conveni de col·laboració del dia 22 de setembre de 2017 entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per a l’adscripció d’un centre a la Universitat, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha de ratificar el reglament aprovat pel Consell de Direcció del consorci esmentat.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.32 i 40 i 73.1 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat el Reglament de funcionament de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears (EUHIB), adscrita a la Universitat de les Illes Balears, en els termes següents:

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació i règim

 1. L’EUHIB es crea partint dels principis de llibertat de creació de centres i d’establiment de les seves normes d’organització i funcionament, especificats a l’article 27 de la Constitució espanyola i l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 2. L’EUHIB es regirà pel que estableixen la llei indicada, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, el conveni de col·laboració de 22 de setembre de 2017 entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per a l’adscripció d’un centre a la Universitat (en endavant, conveni d'adscripció), els Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i aquest reglament de funcionament.

Article 2. Adscripció

L’EUHIB, de la qual és titular el Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, està adscrita a la Universitat de les Illes Balears en virtut del conveni subscrit per les dues parts el dia 22 de setembre de 2017.

Article 3. Finalitats

L’EUHIB té les finalitats següents:

 1. L’ensenyament de les matèries pròpies per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en Direcció Hotelera, de conformitat amb les normes vigents.
 2. La programació de seminaris, cursos, jornades, conferències i tot tipus d’activitats complementàries del pla d’estudis del grau de Direcció Hotelera.
 3. L’acostament dels alumnes del grau de Direcció Hotelera a l’exercici futur de la seva professió mitjançant pràctiques concertades amb institucions i entitats del sector.
 4. L’organització de qualsevol altra activitat adreçada al perfeccionament de l’alumnat del grau, del seu professorat i dels professionals del sector, bé per si mateixos o concertada amb altres entitats públiques o privades. No obstant això, l’EUHIB podrà formular programes d’ensenyaments complementaris que permetin a l’alumne adquirir una formació que estigui en consonància amb l’ideari del centre.

Capítol II. Òrgans de govern i d’administració del centre

Secció primera. Òrgans de l’EUHIB

Article 4. Govern i administració

El govern i l’administració de l’EUHIB corresponen als òrgans col·legiats i unipersonals prevists al conveni d'adscripció, segons el que estableix el present reglament. Són els següents: Patronat, Junta Acadèmica de l’EUHIB, director, subdirector, secretari i delegat de la Universitat al centre.

Secció segona. Òrgans col·legiats

Article 5. Patronat

 1. El Patronat té com a objecte primordial regular el funcionament i la gestió de l’EUHIB. L’EUHIB és un ens sense entitat jurídica i és un centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears.
 2. La funció del Patronat és exercida pel Consell de Direcció de l’EHIB, que és el màxim òrgan de decisió del Consorci EHIB, del qual depèn l’EUHIB.

El Consell de Direcció té per objecte principal regular el funcionament de l’EHIB, i el seu funcionament, composició i competències són prevists als Estatuts del Consorci.

Article 6. Definició de la Junta Acadèmica

 1. La Junta Acadèmica de l’EUHIB és l’òrgan col·legiat on participen tots els sectors de la comunitat universitària.
 2. Hi ha representades la direcció, el personal docent, els estudiants i el personal administratiu. La presideix el director de l’EUHIB o la persona que delegui.

Article 7. Composició de la Junta Acadèmica

La Junta Acadèmica té la composició següent:

 1. El director de l’EUHIB, que la presideix, el subdirector de l’EUHIB, el secretari de l’EUHIB i el delegat de la Universitat.
 2. Els directors dels departaments de la UIB, o la persona que designin, sempre que estiguin implicats en la docència almenys d’una assignatura bàsica o obligatòria completa del grau de Direcció Hotelera (departaments de Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Espanyola, Clàssica i Moderna, Enginyeria Industrial i Construcció, i Psicologia).
 3. Els directors dels departaments de l’EHIB sense equivalent als departaments de la UIB representats a la Junta Acadèmica, d’acord amb el punt 2.b), o la persona que designin, sempre que estiguin implicats en la docència almenys d’una assignatura bàsica o obligatòria completa del grau de Direcció Hotelera (departaments d’Allotjaments, Cuina, Geografia, Informàtica, Restauració i Biologia).
 4. Deu professors en representació dels departaments de la UIB i dels departaments propis de l’EHIB. La distribució de professors d’aquest grup entre professors de la UIB i professors de l’EHIB es calcularà de manera proporcional a la participació en el grau de Direcció Hotelera, en termes de crèdits impartits d’assignatures de formació bàsica i obligatòries.
 5. Quatre estudiants, que seran els delegats de cada curs del grau de Direcció Hotelera.
 6. Un representant del personal d’administració i serveis que desenvolupi les seves funcions en l’àmbit acadèmic del grau.

Article 8. Funcions de la Junta Acadèmica

Correspon a la Junta Acadèmica de l’EUHIB:

 1. Informar sobre les propostes que remeti el Patronat quant a la modificació del Reglament de funcionament de l’EUHIB.
 2. Elaborar i aprovar, anualment i abans del començament de l’any acadèmic, el Pla docent de l’EUHIB, així com les propostes de modificacions que puguin sorgir.
 3. Elaborar i aprovar la normativa acadèmica que permeti el correcte desenvolupament del pla d’estudis del grau.
 4. Conèixer el nomenament dels òrgans de govern de l’EUHIB.
 5. Conèixer les decisions adoptades pel Consell d’Estudis, la Comissió de Garantia de Qualitat i la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits, així com aprovar els informes de qualitat que corresponguin.
 6. Proposar al Patronat les propostes de modificació del pla d’estudis.
 7. Assessorar el Patronat.
 8. Proposar tots els projectes, activitats i actuacions en matèria educativa que consideri convenients perquè l’EUHIB funcioni millor, així com la concessió de reconeixements i distincions.

Article 9. Normes de funcionament de la Junta Acadèmica

La Junta Acadèmica de l’EUHIB es regirà per les següents normes de funcionament comunes:

 1. L’ha de convocar el president i s’ha de reunir en sessió ordinària dues vegades l’any; es reunirà en sessió extraordinària sempre que sigui convocada a l’efecte pel president, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti una quarta part dels membres. En qualsevol cas, la convocatòria ha d’especificar l’ordre el dia, i es comunicarà a tots els membres almenys amb dos dies d’antelació al dia en què la Junta s’hagi de reunir.
 2. Hi haurà quòrum en primera convocatòria sempre que hi siguin presents la meitat més un, incloent el president i el secretari, dels membres de l’òrgan col·legiat, nats o representants. En segona convocatòria, podrà tenir lloc la Junta amb tots els membres assistents.
 3. Els acords de la Junta Acadèmica s’adoptaran sempre per majoria dels assistents. Es cas d’empat, el vot del president el dirimirà.
  Llevat del cas en què així ho estableixi expressament aquest reglament, no es pot delegar el vot ni les representacions que se’n derivin.
 4. Els membres nats de la Junta Acadèmica en virtut del càrrec es renovaran sempre que hi hagi canvis en les persones que accedeixin als càrrecs. En el cas dels representants dels estudiants, la renovació tindrà una periodicitat anual.
 5. El secretari de l’EUHIB ha de redactar acta de les sessions, que, després de ser llegida, es podrà aprovar en acabar la reunió o en començar la següent.

Secció tercera. Òrgans unipersonals

Article 10. Director

 1. El director de l’EUHIB és la màxima autoritat de l’Escola.
 2. El nomenament i cessament del director de l’EUHIB correspon al Rector de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del Patronat. Ha de ser un professor dels cossos docents de la Universitat de les Illes Balears.
 3. El director de l’EUHIB serà la mateixa persona que tingui el càrrec de director gerent de l’EHIB, sempre que compleixi els requisits dels dos càrrecs.

Article 11. Funcions del director

Són funcions del director de l’EUHIB:

 1. Representar l’EUHIB en tots els actes oficials i activitats acadèmiques de l’Escola.
 2. Presidir les reunions de la Junta Acadèmica i ordenar l’execució dels seus acords.
 3. Convocar les reunions de la Junta Acadèmica.
 4. Designar el subdirector i el secretari de l’EUHIB.
 5. Proposar al Patronat la subscripció de tot tipus de convenis, acords i contractes per al millor funcionament de l’EUHIB.
 6. La gestió ordinària en el govern i l’administració de l’EUHIB.
 7. Vetllar pel manteniment de l’ordre acadèmic.
 8. Donar el vistiplau amb la seva signatura a les actes de la Junta Acadèmica i als certificats acadèmics relacionats amb el títol de grau que s’expedeixin a la secretaria.
 9. Emetre els informes sobre l’activitat de l’EUHIB a instància del Patronat i de la Junta Acadèmica.
 10. Qualssevol altres que li encarregui el Patronat o la Junta Acadèmica i tot allò que sigui propi del càrrec de director.

Article 12. Subdirector

 1. El director de l’EUHIB designarà un subdirector, que actuarà com a cap d’estudis, entre el personal docent que figuri a la relació de llocs de treball de l’EHIB amb titulació superior.
 2. Són funcions del subdirector:
  1. Auxiliar el director i assumir les tasques que aquest li assigni per delegació.
  2. Representar el director en tots els actes i activitats en què el director li atorgui la delegació corresponent.
  3. Fer la proposta de la planificació docent de l’EUHIB.
  4. Substituir el director en cas d’absència, malaltia o impossibilitat d’actuació.

Article 13. Secretari

 1. El director de l’EUHIB designarà un secretari entre el personal que figuri a la relació de llocs de treball de l’EHIB amb titulació superior.
 2. Són funcions del secretari:
  1. Certificar els acords de la Junta Acadèmica de l’EUHIB i de tots els fets que constin a la seva documentació.
  2. Custodiar i diligenciar els llibres d’actes corresponents a la Junta Acadèmica de l’EUHIB.
  3. Qualssevol altres funcions que el director li pugui delegar.

Article 14. Delegat de la Universitat

 1. El delegat de la Universitat a l’EUHIB serà nomenat pel Rector de la Universitat de les Illes Balears d’entre professors dels cossos docents de la UIB.
 2. La funció del delegat de la Universitat a l’EUHIB és controlar acadèmicament l’EUHIB.

Capítol III. Comunitat acadèmica

Secció primera. Personal docent i investigador

Article 15. Provisió de professorat

 1. El professorat provindrà tant de l’EHIB com de la UIB.
 2. Per a la designació del professorat de la UIB que impartirà docència en el grau de Direcció Hotelera se seguiran les estipulacions del conveni del professorat vigent signat entre la UIB i el Consorci EHIB.
 3. El professorat de l’EHIB designat per impartir docència en el grau de Direcció Hotelera tindrà la titulació exigida per la llei i ha d’obtenir la venia docendi del Rectorat en els termes prevists als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Article 16. Activitat del professorat

 1. L’activitat del professorat dels departaments de la UIB es regularà d’acord amb la normativa general de la UIB.
 2. L’activitat del professorat de l’EUHIB és constituïda, fonamentalment, per:
  1. La docència reglada, el desenvolupament dels programes del pla d’estudis, la realització de les guies docents i totes aquelles activitats directament relacionades amb la docència, qualificació del treball dels alumnes, revisió d’exàmens, atenció de consultes i reclamacions, tot això sota el control acadèmic de la Universitat.
  2. L’atenció als alumnes en altres aspectes pedagògics, acadèmics o organitzatius, tutoria i vigilància d’exàmens no directa, necessàriament relacionats amb la docència de les assignatures del professor.
  3. La participació en conferències, col·loquis, seminaris, jornades i altres activitats culturals i complementàries organitzades per l’EUHIB.
  4. La investigació cientificopedagògica, la coordinació de la seva assignatura amb les altres matèries del pla d’estudis i la col·laboració en l’actualització permanent del fons bibliogràfic de l’EUHIB.
  5. L’elaboració de la programació anual de les assignatures que imparteixi per al pla docent de l’EUHIB, així com la seva preparació ordinària i avaluació i revisió.
  6. L’assistència i participació al Consell d’Estudis, així com a qualsevol altra junta o reunió informativa o de treball convocada pels òrgans directius de l’EUHIB.
  7. Qualssevol altres funcions que la direcció li pugui encomanar dins els límits normatius aplicables.
 3. Coordinador d’assignatura i responsable de grup d’assignatura

D’acord amb el Reglament acadèmic de la UIB, cada grup d’assignatura ha de tenir un responsable de grup i, en el cas d’assignatures amb més d’un grup gran, un coordinador d’assignatura.

Les funcions i característiques d’aquest professor responsable de grup d’assignatura i del coordinador d’assignatura estan determinades pel Reglament acadèmic de la UIB.

En el cas d’una assignatura impartida per professors de l’EHIB i professors de la UIB, el coordinador d’assignatura serà consensuat entre el departament de l’EHIB i el departament de la UIB. En cas de desacord, el coordinador d’assignatura serà el professor de la UIB, sempre que hi ocupi una plaça permanent o interina.

Secció segona. Estudiants

Article 17. Accés

Per a l’accés dels alumnes a l’EUHIB s’aplicaran les nomes establertes amb caràcter general per a la resta de centres docents de la Universitat de les Illes Balears.

Article 18. Drets i obligacions dels estudiants

Els estudiants de l’EUHIB tindran la consideració d’alumnes de la Universitat de les Illes Balears i tindran els mateixos drets i obligacions que estableixen els Estatuts de la Universitat i el Reglament acadèmic de la UIB, mentre els siguin aplicables, segons les característiques pròpies de l’EUHIB i de conformitat amb les previsions d’aquest reglament. També gaudiran dels drets i obligacions que estableixin les normatives aprovades per l’EUHIB a partir del Reglament acadèmic de la UIB, així com les normes de funcionament que s’estableixin des de l’EHIB.

Article 19. Representació dels estudiants

 1. El sistema de participació dels estudiants es basa en la democràcia directa.
 2. Els representants dels alumnes són un delegat i un vicedelegat per cada grup i curs.
  Els delegats i vicedelegats de grup seran elegits pels estudiants integrants d’aquest. Entre els delegats i vicedelegats de grup es triaran els de curs.
  Un mateix estudiant pot tenir la condició de delegat o vicedelegat de grup i curs.
 3. Tots els càrrecs als quals fa referència aquest article seran renovats anualment dins els primers seixanta dies hàbils de l’any acadèmic.
 4. Els representants elegits en els seus àmbits respectius, bé per iniciativa pròpia o bé a petició d’una cinquena part dels seus components, podran convocar assemblees, i la direcció acadèmica estarà obligada a facilitar tots els mitjans necessaris perquè es puguin realitzar, prèvia comunicació escrita dels convocants almenys amb dos dies hàbils d’antelació, en la qual s’ha d’indicar el dia i l’hora de la reunió.
 5. El director de l’EUHIB podrà modificar unilateralment l’hora de la reunió, sempre dins l’horari lectiu de l’EUHIB, quan la proposta dels convocants pugui alterar greument l’ordre acadèmic normal de l’EHIB.
 6. Els representants dels estudiants tindran el dret i el deure d’establir i mantenir una comunicació permanent entre els seus representats i la direcció de l’EUHIB, i la direcció serà el camí normal de diàleg i informació.

Secció tercera. Personal d’administració i serveis

Article 20. Personal d'administració i serveis

El personal d'administració i serveis provindrà i dependrà de l'EHIB, ja sigui a través del seu personal propi com del personal que aporten els seus ens consorciats.

Aquest personal donarà el servei necessari per al bon funcionament de l'EUHIB.

Capítol IV. Règim docent

Article 21. Pla d’estudis

El pla d’estudis de l’EUHIB serà l’establert per la normativa legal vigent, sens perjudici de la programació per part de l’Escola de l’ensenyament de caràcter complementari que es pugui impartir per completar la formació dels alumnes.

Article 22. Normativa aplicable

En tot el que faci referència a les convocatòries d’exàmens finals, nombre i dates de les convocatòries, còmput de les convocatòries i permanència i, en general, en el que no s’hagi previst en aquest reglament o a les normes de règim intern acordades pels òrgans de govern de l’EUHIB, hom s’atendrà a les previsions dels Estatuts, la normativa de la Universitat de les Illes Balears i les obligacions que estableixin les normatives aprovades per l’EUHIB a partir del Reglament acadèmic de la UIB, així com les normes de funcionament que s’estableixin des de l’EHIB.

Capítol V. Règim econòmic

Article 23. Pressupost

Correspon a l’EHIB incorporar al seu pressupost els ingressos i despeses que estiguin prevists per al funcionament normal de l’EUHIB, el qual estarà sotmès al que determini la legislació vigent, el conveni d’adscripció, el conveni de professorat amb la UIB i el present reglament.

Article 24. Disponibilitat de béns mobles i altres recursos

Correspon, també, a l’EHIB assegurar en tot moment que l’EUHIB disposi dels béns mobles, instal·lacions i recursos necessaris per al funcionament normal i el compliment de les seves finalitats, segons el que estableix el conveni d’adscripció.

Article 25. Gestió dels recursos

L’EHIB gestionarà amb la diligència deguda els recursos originats per l’activitat de l’EUHIB i, particularment:

 1. Els preus públics acadèmics i administratius per estudis que condueixen a l’obtenció de títols oficials, que seran aprovats pel Consell de Direcció de l’EHIB segons la normativa vigent.
 2. Els preus establerts en concepte d’inscripció i quotes acadèmiques pels ensenyaments impartits a l’EUHIB, activitats complementàries i qualssevol altres serveis prestats, que seran fixats pel Consell de Direcció de l’EHIB.
 3. Qualssevol altres recursos que es puguin obtenir en virtut de subvencions, concerts, ajudes, donacions o llegats, convenis, pactes i acords de tot tipus amb entitats públiques o privades i particulars.

Article 26. Abonament a la UIB

L’EHIB abonarà anualment a la Universitat de les Illes Balears la quantitat que es determini al conveni d’adscripció.

Article 27. Autorització de taxes acadèmiques

Les taxes corresponents a certificats acadèmics i expedició d’altres documents oficials i acadèmics seran autoritzades per la Universitat de les Illes Balears.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació normativa

En tot allò que no estigui previst en aquest reglament seran aplicables la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, el conveni d’adscripció i els Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Tercera. Modificació dels representants a la Junta Acadèmica

En cas que es produeixi alguna modificació substancial que afecti els departaments de la UIB i de l’EHIB implicats en la docència, s’haurà de modificar en conseqüència la representació a la Junta Acadèmica indicada als punts 7.b) i 7.c) d’aquest reglament.

Disposició final 

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de març de 2021
El Rector,
Llorerç Huguet