logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13908. CORRECCIÓ d’error de la Resolució del Rectorat 13583/2021, d’11 de febrer, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Advertits de l’error comès per omissió a la Resolució del Rectorat 13853/2021, d’11 de febrer, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

S’ha d’afegir:

 Cognoms i nom

 Codi plaça

 Unitat/Servei

 Cos

 Subgrup

 Nivell

 Data d’inici

Gómez Pons, Mireia

5358

Seu universitària de Menorca

CE (AS)

C2

14

16-02-2021

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de març de 202
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.