logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de marš de 2021
Rectorat

13904. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de març de 2021 per la qual es nomena secretària del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional la professora Sílvia Ortiz Bonnín.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveu l’article 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB, nomèn secretària del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional la professora Sílvia Ortiz Bonnín, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.