logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13888. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es nomena professora emèrita d’aquesta universitat la senyora Rosario Huesa Vinaixa.

Aquest Rectorat ha atès el que disposen l’article 54 bis de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la LOU, l’article 9 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, i el que preveu l’article 95 dels Estatuts d’aquesta universitat en vista de la proposta del Consell de Direcció —feta a petició del Departament de Dret Públic.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 20.1 de la LOU i l’article 38.1.j) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, resolc de nomenar professora emèrita d'aquesta universitat la senyora Rosario Huesa Vinaixa, amb els drets i deures que li atorga la normativa vigent, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2021-22.

D’acord amb les previsions de l’article 95.3 dels Estatuts d’aquesta universitat, la durada del contracte serà de tres anys no renovables. Així mateix, les retribucions que percebrà la professora emèrita seran les establertes a l’article 10.2 de l’Acord normatiu 11032/2014, de 13 de juny, pel qual es modifica l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.