logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13859. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2021 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Eugenio Guillermo Iglesias Díaz amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor contractat doctor Eugenio Guillermo Iglesias Díaz pel període comprès entre l’11 de gener i l’11 de febrer de 2021.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor esmentat gaudirà de la llicència a la Universitat de Vigo.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.