logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13808. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de desembre de 2020 per la qual es nomena subdirector del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció el professor Antoni Cladera Bohigas.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 51.3 i 52.2, nomèn subdirector del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció el professor Antoni Cladera Bohigas, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció i Sra. Gerent de la Universitat.