logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Consell de Govern

13792. ACORD NORMATIU del dia 16 de desembre de 2020 pel qual s’aprova la normativa sobre esportistes universitaris i d’alta dedicació de la UIB.

L’article 90 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, estableix, a l’apartat 1, que «la pràctica esportiva a la Universitat és part de la formació de l'alumnat i es considera d'interès general per a tots els membres de la comunitat universitària». L’apartat 2 d’aquest mateix article imposa a les universitats el deure d’establir les mesures oportunes per afavorir la pràctica esportiva dels membres de la seva comunitat i també recull l’exigència de proporcionar-los els instruments necessaris per compatibilitzar aquesta pràctica amb la formació acadèmica dels estudiants.

En el sentit indicat, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, concep l'activitat física i esportiva com un component per a la formació integral de l'estudiant universitari i encarrega a les universitats la promoció de l'activitat física i esportiva en general, la realització d’actuacions dirigides a fer efectiva la compatibilitat de l'activitat acadèmica i l'activitat esportiva dels estudiants, prestant una atenció especial, en aquest cas, a aquells que tinguin el reconeixement de la condició d'esportistes d'alt nivell per part del Consell Superior d'Esports, o d'esportistes de nivell qualificat o similar, per part de les comunitats autònomes, i també els imposa l’obligació d’elaborar programes d'activitat física i esportiva específics per a estudiants amb discapacitat.

Això a banda, la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, determina tota una sèrie de previsions relatives a la incorporació al sistema educatiu dels esportistes que tinguin la consideració d'alt nivell, i, com a desenvolupament d’aquesta, el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, d'esportistes d'alt nivell i alt rendiment fa referència expressament a l'obligació de les universitats de prendre en consideració aquesta condició en els procediments administratius de canvi de grup de docència, d'horaris o d'exàmens, entre d’altres, o en aspectes com ara els requisits de permanència, tot això a l'efecte de permetre'ls conciliar l’aprenentatge amb les responsabilitats i activitats esportives.

En la mateixa línia de les normes estatals, la legislació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l'esport de les Illes Balears, i el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears, atorga als esportistes d’alt nivell la possibilitat d'accedir a la concessió d’ajudes econòmiques, d’obtenir la compatibilitat dels estudis amb la seva activitat esportiva mitjançant l’adopció de mesures acadèmiques especials, l’exempció dels requisits esportius que s’estableixin reglamentàriament en les proves d’accés a estudis conduents a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica esportius, la reserva d’una quota de places per accedir a estudis universitaris o no universitaris, sempre que es compleixin els requisits acadèmics necessaris, i altres beneficis que s’estableixin reglamentàriament.

Per tot això, la Universitat de les Illes Balears considera oportú d’establir el marc normatiu aplicable als esportistes universitaris i als esportistes universitaris amb alta dedicació amb la finalitat de promocionar l’esport universitari a la UIB, així com d’establir mesures concretes per als esportistes universitaris que els permetin compatibilitzar la vida acadèmica i l’esportiva.

En virtut del que s’ha indicat, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa sobre esportistes universitaris i d’alta dedicació de la UIB.

Article 1. Àmbit subjectiu d’aplicació

Aquesta normativa és aplicable als estudiants de la Universitat de les Illes Balears que cursin estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials i vàlids a tot el territori de l’Estat, i que vulguin obtenir la condició d’esportista universitari o d’esportista universitari d’alta dedicació.

Article 2. Objecte 

La present normativa té com a objectiu definir els conceptes d’esportista universitari, esportista universitari d’alta dedicació de la Universitat de les Illes Balears, determinar els seus drets i deures, i establir les mesures de promoció, per part de la Universitat, de l’esport universitari i dels esportistes.

Article 3. Esportista universitari

 1. Tindrà la consideració d'esportista universitari qualsevol estudiant que estigui matriculat en estudis conduents a una titulació universitària oficial i que participi, o hagi participat l’any acadèmic anterior, en activitats organitzades pel Comitè Espanyol d’Esport Universitari (CEDU), en el qual representi la UIB.
 2. Els esportistes universitaris tindran dret a:
  1. Obtenir una acreditació de la seva condició per part de la UIB.
  2. Accedir a les instal·lacions esportives de la Universitat, pròpies o concertades amb altres entitats, en condicions favorables per la seva condició d'esportista universitari.
  3. En el cas d’estudiants de grau, obtenir el reconeixement de les hores dedicades a la pràctica esportiva (entrenaments, competicions, etc.), certificades d'acord amb la normativa vigent per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per haver participat en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat.
 3. Els esportistes universitaris tindran els deures següents:
  1. Mantenir un comportament d'acord amb el Codi d’integritat establert per la Universitat, en les relacions amb altres esportistes, organitzadors, àrbitres i aquells altres agents involucrats en la pràctica esportiva en la qual participin.
  2. Complir les normes establertes pels reglaments de règim intern de les competicions esportives en les quals participin, així com les normes d'ús de les instal·lacions i de respecte al seu personal.
 4. La vigència de la condició d'esportista universitari serà des del moment en què sigui obtinguda fins al final de l'any acadèmic immediatament posterior.

Article 4. Esportista universitari d’alta dedicació

 1. Podrà obtenir la consideració d'esportista universitari d'alta dedicació qualsevol estudiant que estigui matriculat en estudis conduents a l’obtenció d’una titulació universitària oficial i que compleixi almenys un dels requisits següents durant l’any acadèmic en què efectuï la sol·licitud:
  1. Haver obtingut el reconeixement de la condició d'esportista d'alt nivell o d’alt rendiment, de conformitat amb el procediment establert per les normes reguladores estatals o autonòmiques corresponents.
  2. Haver estat seleccionat per alguna de les federacions esportives estatals com a membre de la selecció nacional corresponent.
  3. Haver estat seleccionat per formar part del Programa de l'Associació d'Esports Olímpics (ADO) o del Programa de Suport a l'Esport Objectiu Paralímpic (ADOP).
  4. Haver estat seleccionat per formar part del Pla Olímpic o del Pla Paralímpic de les Illes Balears.
  5. Haver quedat classificat, essent representant de la UIB, entre els tres primers llocs en els campionats d'Espanya universitaris, en els campionats europeus universitaris o en els campionats mundials universitaris.
 2. Si un esportista no compleix cap dels requisits anteriors, podrà sol·licitar que el seu cas sigui avaluat per una comissió especialitzada, la qual determinarà si excepcionalment podrà ser considerat esportista universitari d’alta dedicació, si la seva situació és anàloga a les expressades a l’apartat anterior.
 3. Els esportistes universitaris d’alta dedicació tindran dret a:
  1. Els drets dels esportistes universitaris detallats a l'article 3.2 de la present normativa.
  2. Un tutor acadèmic que faci tasques d'orientació i intermediació per facilitar la conciliació de les activitats acadèmica i esportiva de l'estudiant. L'estudiant, en coordinació amb el tutor acadèmic, farà una tutoria amb el cap d'estudis o tutor de carrera, el director de màster o el coordinador del programa de doctorat. 
  3. L'accés a un programa específic d’ajudes a l'estudi, que faciliti i estimuli la conciliació i el compromís tant amb l’activitat acadèmica com amb l’esportiva.
  4. Els procediments que facilitin canvis de torn, de grup o similars que li permetin conciliar l’activitat acadèmica i l’esportiva.
  5. Els procediments de flexibilització de l'assistència presencial a aquelles activitats docents que coincideixin amb la seva participació esportiva en concentracions, competicions o campionats oficials, d’acord amb el Reglament acadèmic vigent.
  6. La flexibilització del calendari d'activitats d'avaluació acadèmica en cas que coincideixin amb la seva participació esportiva en concentracions, competicions o campionats oficials.
  7. Que es tingui en consideració la seva situació com a esportista universitari d'alta dedicació com un dels motius indicats a l'article 4.5.b del l'Acord Normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, per poder ser autoritzat el seu canvi a temps parcial dins el període de pròrroga i l'any addicional als estudis de doctorat, sense detriment de la resta de condicions necessàries per poder obtenir dita autorització.
 4. Els esportistes universitaris d’alta dedicació tindran els deures següents:
  1. Els mateixos deures dels esportistes universitaris detallats a l’article 3.3 de la present normativa.
  2. Participar en les convocatòries que la Universitat estableixi per al Campionat Autonòmic Universitari, Campionat d'Espanya Universitari, Campionat d'Europa Universitari i Campionat del Món, corresponents a la disciplina esportiva per a la qual han estat considerats esportistes universitaris d'alta dedicació.
  3. Complir les normes de disciplina esportiva elaborades pels òrgans convocants i organitzadors dels campionats en els quals participin.
 5. La vigència de la condició d'esportista universitari d'alta dedicació serà des del moment en què hagi estat obtinguda fins al final de l'any acadèmic en curs.

Article 5. Procediment d’obtenció de la condició

 1. Els estudiants interessats a obtenir la condició d’esportista universitari o esportista universitari d’alta dedicació de la UIB hauran de presentar una sol·licitud adreçada al Vicerectorat de la UIB amb competències en matèria esportiva, a la qual hauran d’adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits.
 2. La sol·licitud serà resolta per una comissió integrada pels membres següents:
  1. El vicerector amb competències en matèria esportiva, que actuarà com a president.
  2. El vicerector amb competències en docència.
  3. El coordinador de les activitats físiques i esportives de la UIB, que actuarà com a secretari.
  4. Un representant dels estudiants, designat pel Rector.

Article 6. Accés i admissió dels esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment als ensenyaments universitaris oficials

 1. Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a grau i a màster, es reservarà un percentatge de quota de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment, d’acord amb la normativa vigent que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau i als ensenyaments oficials de màster.
 2. D’acord amb la normativa vigent que regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau i als ensenyaments oficials de màster, els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que estiguin obligats a canviar de residència per motius d'esport poden fer la sol·licitud de canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols en qualsevol moment per poder continuar els estudis. En aquest cas, el responsable del centre els poden admetre extraordinàriament, sempre que els recursos de personal, d'espai i de material disponibles ho permetin.
 3. D’acord amb el Reglament acadèmic vigent, es podrà sol·licitar una matrícula a temps parcial.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà que s’hagi publicada al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet