logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 509 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 30 de desembre de 2020
Consell Social

13789. ACORD RATIFICATIU del dia 16 de desembre de 2020 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2021 per un total de 114.421.164,17 euros.

D'acord amb el que preveuen els articles 128 i 155 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LOU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 13788/2020, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2021 per un total de 114.421.164,17 euros, i queda assabentat de l’estat de consolidació per a l’exercici de 2021 del pressupost propi de la UIB, de la FUEIB i de l’AQUIB, per un import de 121.669.782,40 euros.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2020
El president del Consell Social,
Bartomeu Llinàs

 

 

Magfc. Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears.