logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 509 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 30 de desembre de 2020
Consell de Govern

13787. ACORD NORMATIU del dia 16 de desembre de 2020 pel qual s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 13705/2020, de 9 de novembre (FOU núm. 505, de 20 de novembre).

El catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis (PAS), aprovat l’any 1996, va néixer com un instrument per crear l’estructura dels serveis i unitats administratives i per planificar els recursos humans de la Universitat.

D’altra banda, s’utilitza també la relació de llocs de treball, document en el qual consten tots els llocs de treball amb dotació econòmica que configuren el pressupost de capítol I del PAS. Avui la Universitat té una estructura molt consolidada que fa que no sigui necessari continuar amb dos documents diferenciats per ordenar els llocs de treball. Per aquest motiu, s’unifiquen en un sol document, la «relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis».

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, cal introduir alguns canvis a la relació de llocs de treball per adaptar-la a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 127 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda les modificacions següents:

1. Unificar el document del catàleg de llocs de treball del PAS i la relació de llocs de treball del PAS i eliminar-ne totes les places que no tenen dotació econòmica.
2. Es modifica la denominació de la unitat administrativa edifici Guillem Cifre de Colonya.
3. Es crea una nova unitat administrativa: edifici Beatriu de Pinós - Interdepartamental.
4. Es doten i desdoten les places que consten a l’annex I d’aquest acord normatiu.
5. Es modifiquen les característiques de les places següents:
  • S’incorporen requisits a la plaça codi 5320.
  • Es modifica la classificació del cos de la plaça codi 20.
  • Es modifica la jornada de la plaça codi 5325.
  • Es modifiquen les retribucions de les places 5206 i 5073.
6. Per necessitats del servei, es fan els canvis d’adscripció de les places que s’indiquen:
  • La plaça codi 5177, subgrup A2/C1, nivell 21, adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca, passa al Centre de Tecnologies de la Informació.
  • La plaça codi 5206, subgrup A2/C1, nivell 21, adscrita a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, passa al Centre de Tecnologies de la Informació.
  • La plaça codi 5071, subgrup A2/C1, nivell 21, adscrita al Centre de Tecnologies de la Informació, passa a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.
7. La relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis s’adjunta com a annex II.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet