logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 508 (extraordinari) - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Dimarts, 22 de desembre de 2020
Rectorat

13786. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2020 per la qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds al procediment ordinari per a l’accés o la progressió a l’esglaó superior de la carrera professional horitzontal del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

L’article 16 i següents del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), estableixen la carrera professional com el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

El 20 de desembre de 2016 el Consell de Govern va aprovar l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

L’article 10.2 de l’esmentat Acord estableix que el procediment d’accés als diferents esglaons l’iniciarà d’ofici la Universitat mitjançant la convocatòria anual corresponent.

Pel gener de 2017 es va fer la convocatòria de procediment extraordinari per sol·licitar l'enquadrament inicial per a l'accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. En data 28 de febrer de 2017 es va fer pública la Resolució del Rectorat per la qual es publicaven les llistes definitives corresponents a l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat, i al mateix temps es publicaven les fraccions de temps romanents no utilitzades a la fase extraordinària d’enquadrament inicial.

Per tot això, es fa pública una convocatòria ordinària per accedir o progressar al model de carrera professional del personal funcionari de carrera d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, segons les bases següents:

Bases de la convocatòria

Primera. Àmbit d’aplicació

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal funcionari de carrera de la UIB que estava en servei actiu el 31 de desembre de l’any anterior a la convocatòria i que hi continuï en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

De manera excepcional i amb motiu dels diferents processos selectius oberts durant els anys 2018 i 2019 que han sofert retard com a conseqüència de la situació sanitària provocada per la COVID-19, pot participar a la convocatòria el personal funcionari que hagi pres possessió com a funcionari de carrera durant l’any 2020. També aquelles persones que assoleixin la condició de funcionari de carrera com a conseqüència de la resolució de les convocatòries següents:

 • Escala d’auxiliars administratius. Cossos generals, subgrup C2.
 • Escala d’auxiliars: especialitat auxiliar de serveis. Cossos específics d’altres serveis, subgrup C2.
 • Escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris. Cossos específics de biblioteca i arxiu, subgrup C2.

Segona. Requisits

L’accés o la progressió a un esglaó superior requereix que es compleixin els requisits següents:

 1. Ser funcionari de carrera de la UIB i estar en la situació de servei actiu.
 2. Haver complert el període mínim de serveis prestats, continuats o amb interrupció, a l’esglaó de desenvolupament professional (EDP) que es tingui assolit actualment, o bé cinc anys de serveis prestats a la UIB si ha d’adquirir-se el primer esglaó.
  Els funcionaris que disposin de fraccions de temps romanents no utilitzades a la fase extraordinària d’enquadrament inicial, sempre que siguin iguals o superiors a tres anys, les poden utilitzar per una sola vegada en aquesta convocatòria.
 3. Haver superat l’avaluació de l’acompliment, d’acord amb el que estableix l’Acord normatiu 12717/2018, de 21 de març, pel qual es regula el procediment d’avaluació de l’acompliment del personal funcionari d’administració i serveis de la UIB (FOU núm. 464, de 27 d’abril), i obtenir la puntuació mínima per a la progressió en la carrera professional horitzontal per a l’any 2020 (article 24.2).

Tercera. Mèrits avaluats

 1. Pel que fa a aquesta convocatòria, l’avaluació de l’acompliment està referida a la feina desenvolupada durant l’any 2019.
 2. Els mèrits dels diferents elements de valoració s’han d’haver assolit durant el període de temps comprès entre el reconeixement de l’esglaó de desenvolupament professional (EDP) immediatament anterior i aquell que es pretén assolir.

Quarta. Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de fer, a títol individual, a través d’UIBdigital.

Cinquena. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena. Comissió tècnica de valoració

 1. La comissió tècnica de valoració és formada per vuit membres:
  1. La Gerent o persona que delegui.
  2. El vicegerent.
  3. La cap del Servei de Recursos Humans.
  4. Dos representants de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
  5. Un representant de l’AQUIB.
  6. Dos membres de la Junta de PAS designats per ella mateixa.
 2. La comissió tècnica de valoració és l’òrgan encarregat de supervisar tot el procés i elevar una proposta a la Gerent, degudament motivada, dels funcionaris que accedeixen o no a l’esglaó sol·licitat.
 3. Els membres de la comissió estan subjectes al que regula l’article 30 de l’Acord normatiu 12717/2018, de 21 de març.
 4. Els membres de la comissió tècnica de valoració s’han d’abstenir d’intervenir, i ho han de notificar al Rector de la Universitat, si hi concorren circumstàncies de les previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
 5. El funcionament intern de la comissió tècnica de valoració es regirà per la present normativa i per la normativa vigent sobre òrgans col·legiats.
 6. Els membres d’aquesta comissió estan obligats a tenir sigil professional i mantenir el secret del contingut dels informes, avaluacions i altres documents que conformin les avaluacions dels empleats públics.

Setena. Proposta provisional

 1. Una vegada revisats els requisits i comprovades les puntuacions globals obtingudes a l’avaluació de l’acompliment, la comissió tècnica de valoració ha d’emetre un informe i elevar a la Gerent la proposta de reconeixement o no d’accés a l’esglaó superior dels funcionaris afectats.
 2. La Gerència farà públiques al Portal PAS-PDI les llistes provisionals de les persones que han obtingut l’accés a l’esglaó de desenvolupament superior (EDP) sol·licitat, amb indicació de l’esglaó al qual accedeixen, i de les que no han obtingut l’accés a l’esglaó, amb indicació de les causes de denegació.
 3. Les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies, a partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, per presentar un escrit de revisió adreçat al president de la comissió tècnica de valoració.

Vuitena. Resolució definitiva

 1. Un cop resoltes les possibles reclamacions, es publicarà la llista definitiva i es remetrà al Rector per a la resolució definitiva, perquè tingui els efectes que corresponguin.
 2. La convocatòria es resoldrà per resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears en un termini no superior a sis mesos, a comptar de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
 3. Els efectes econòmics i administratius de l’obtenció de l’esglaó es retrotrauran a l’1 de gener de 2020.
 4. Tal com estableix la base primera d’aquesta convocatòria, els funcionaris de carrera que han pres possessió amb data posterior a l’1 de gener de 2020 i no estaven enquadrats l’any 2017, obtindran l’esglaó amb efectes econòmics del dia de la presa de possessió com a funcionari de carrera, i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver complit cinc anys de serveis prestats a la UIB. A l’efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s’aplicarà el que està establert a la disposició addicional primera, punt 4.  
 5. Tal com estableix la base primera d’aquesta convocatòria, els funcionaris de carrera que han pres possessió amb data posterior a l’1 de gener de 2020 i ja estaven enquadrats l’any 2017, sempre que tinguin romanents suficients per pujar d’esglaó i assolir els cinc anys a l’esglaó anterior, obtindran el nou esglaó amb efectes econòmics del dia de la presa de possessió com a funcionari de carrera, i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver treballat cinc anys a l’esglaó anterior.
 6. Els funcionaris que s’han reincorporat de la situació de serveis especials o excedència per maternitat o cura de persones dependents i el dia 1 de gener de 2019 tenien els requisits a) i b) de la base segona d’aquesta convocatòria i, a més, tenen una avaluació de l’acompliment positiva, accediran a un esglaó superior amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2019.

Novena. Norma final

 1. La interpretació de les presents bases i la resolució de les incidències que es plantegin pel fet d’aplicar-les corresponen a la comissió tècnica de valoració.
 2. La present convocatòria i els actes que se’n derivin poden ser impugnats d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
 3. A efectes de terminis, els períodes de Nadal i Setmana Santa són inhàbils.

Desena. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta resolució apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet