logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13785. CORRECCIÓ d’error de la Resolució del Rectorat 13667/2020, d’1 d’octubre, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Advertits de l’error comès en la Resolució del Rectorat 13667/2020, del dia 1 d’octubre, per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat (FOU núm. 502, de 16 d’octubre de 2020), hi fem la rectificació oportuna.

On diu:

«Annex

            »[...]

Adjudicataris

Codi de la plaça

Unitat

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Pizà Bosch, Patrícia

55

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C1

21

01-10-2020

Ha de dir:

«Annex

            »[...]

Adjudicataris

Codi de la plaça

Unitat

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Pizà Bosch, Patrícia

5190

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C1

21

01-10-2020

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de desembre  de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet