logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13783. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es disposa que el professor Vicenç Josep Canals Guinand cessi com a secretari del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 53.4, dispòs que el professor Vicenç Josep Canals Guinand cessi com a secretari del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.