logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13781. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es nomena director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció el professor Miquel Jesús Roca Adrover.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 50.2, 82 i 84, nomèn director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció el professor Miquel Jesús Roca Adrover, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.